Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Docli deze regeling bleek, geheel tegen onze bedoeling, slechts tijdelijk te kunnen zijn. Wegens de overplaatsing eens broeders kwam de evangeliesatiepost Ilees bij Nijmegen open, en Broeder Muller was de man, die werd aangewezen om dien post te bezetten. Broeder Jonker werd nu Besturende broeder op Meer en Bosch en Broeder C. Slooten, voornamelijk voor de verpleging en het toezicht op de werkzaamheden in de gebouwen en werkplaatsen en op het terrein, tot Hoofdbroeder aangesteld.

Nog van een andere belangrijke verandering moet melding gemaakt worden.

Mej. Joh. de Bruin zag zich wegens familieaangelegenheden genoodzaakt tegen l i Nov. 1891 ontslag te vragen, en Mevrouw de Wed. Gratama moest dit, mede om geldige redenen, doen tegen 1 Jan. 1892.

In de plaats van Mej. de Bruin verklaarde Mej.C. G. llappard zich bereid, tijdelijk de betrekking, die de eerste had moeten opgeven, te vervullen. Zij was onder ons werkzaam als hoofd van de naai-, verstel- en strijkkamer, en dat met de grootste stiptheid, tot het jaar 1897, toen zij naar Arnhem vertrok, om daar als Directrice van het Doorgangshuis op te treden.

Bij het vertrek van Mevr. Gratama nam de echtgenoote van den Directeur de leiding van alle huishoudelijke aangelegenheden in handen, en belastte zich onder meer ook met de zorg voor de kleinste patiënten, de kinderen. Ofschoon sedert haar optreden de werkzaamheden met elk jaar belangrijk zijn vermeerderd, heeft zij met alle beschikbare kracht en groote moederlijke zorg voor allen, op door ieder gegewaardeerde wijze de omvangrijke taak mogen vervullen.

In dien tijd is zij ter zijde gestaan behalve door genoemde Mej. Rappard, door Mej. Hoekstra, latei' Direc-

Sluiten