Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar waren weer op dezelfde manier terug te brengen, 't Duurde niet lang; iedereen bedankte ervoor, 't Zou onder onze patiënten niet anders zijn.

Dan komt het bij vele bedrijven aan op bekwame technische leiding. Wij moeten voor de toepassing zoowel van de eene als de andere bezigheid bekwame bloeders, vakmannen, hebben. Zal het werk onder hun leiding kunnen geschieden, dan moeten zij kunnen voorgaan, en over dezulken valt niet altijd voor elk vak te beschikken.

De oudste tak van werkzaamheid op Meer en Bosch wordt gevonden in den moestuin, die de groenten moet leveren voor vele monden, en in de bloemkweekerij. Bij deze werkzaamheid in de open lucht, die stellig voor onze verpleegden de voorkeur geniet, is immer het grootste aantal hunner betrokken geweest. Sedert 1891 is de leiding daarvan aan denzelfden, vóór zijn komst tot ons in dit vak opgeleiden broeder toevertrouwd, voor wien het eene kunst is steeds al die menschen aan liet werk te zetten en te houden.

Dan volgt de kleermakerij, die reeds sedert ruim 20 jaren door denzelfden broeder wordt bestuurd, een man, wiens bezigheden met de uitbreiding onzer Inrichting gestadig zijn vermeerderd, doch die onder alles in trouwe plichtsbetrachting heeft uitgeblonken.

De andere werkplaatsen: timmerwinkel, waarin men zich bezighoudt met het vervaardigen en onderhouden van verschillende huiselijke benoodigdheden, als: ledikanten, tafels, waschtafels, handdoekrekken, vuilnisbakken, schragen, banken, enz.; mattenvlechterij, die niet het minst in den winter gewenschte bezigheid verschaft, en waar ook bezems, boenders, borstels vervaardigd worden; matrassenmakerij, waar het ook nooit aan werk ontbreekt; waar matrassen, hoofdpeluws, kussens gemaakt worden; maar ook gordijnen

Sluiten