is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ea wat daar al zoo toe behoort; en schilderswinkel, waar hetgeen wacht altijd overvloedig is, wijl er zooveel te doen valt; al deze werkplaatsen wisselden voor en na van broeder, behalve dan de laatstgenoemde werkplaats, die aan haar hoofd een broeder heeft, die in zijn vak groote bekwaamheid bezit, en zich nu al ruim 13 jaren in onzen arbeid verdienstelijk maakt.

Uit alles blijkt de poging van den aanvang af om onzen kranken nuttige bezigheid te verschaffen.

Voor hen, die voor geen dezer bezigheden aanleg en andere noodige eigenschappen bezitten, wordt werk «rcvonden in het schillen van aardappelen, het schoonhouden van het terrein, het helpen bij de dagelijksche verrichtingen in de gebouwen, het oppompen van water enz., alles uit het oogpunt: bezig zijn is uit hygiënisch en moreel oogpunt voor onze kranken een weldaad; bezig zijn is voor hen medicijn.

In den laatsten tijd is een en ander vermeerderd met de z.g. handenarbeid (slöjd), wat vooral voor de kinderen en ook voor de grooten onder de jongens, van beteekenis kan genoemd worden. Zij vervaardigen allerlei werkstukken van carton, portretlijstjes, portefeuilles, vloeiboeken, servetbanden, allerhande bakjes en doozen enz. enz.

Doch, gelijk gezegd is, een stap vooruit in deze ooede richting is gedaan door het winnen van betere werkplaatsen en — nu moet hieraan toegevoegd — sedert de komst van den tegenwoordigen Geneesheer, den Heer C. J. C. Burkens.

Het is misschien hier ook de plaats om iets te zeggen over schoolonderwijs. Daar verreweg de meeste patiënten, die aankomen, reeds op leeftijd zijn, komt natuurlijk slechts een deel der verpleegden voor schoolonderricht iu aanmerking. Als wij nagaan hoe kort