is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den lou Nov. daarna zijne taak, in een daartoe belegde samenkomst met het Bestuur, aanvaardde.

Dr. J. Timmer eindigde zijne werkzaamheid in onze vrouwen-afdeeling, onder de verzekering zich met een deel van het medisch onderwijs der zusters te willen blijven belasten, en bereid te zijn onzen Geneesheer waar noodig met raad ter zijde te staan. Dr. Colenbrander liet zich een benoeming tot plaatsvervangend Geneesheer welgevallen en zette mede de lessen aan de broeders voort, door hem tot hiertoe gegeven. Die lessen werden sedert in beide Inrichtingen onder de drie geneesheeren verdeeld.

En zoo was, naar wij vertrouwden, ook in deze wezenlijke behoefte op uitnemende wijze voorzien, terwijl, gelijk wij reeds opmerkten, de nieuwe dokter terstond zijn volle aandacht aan het voor onze mannen-afdeeling belangrijk onderwerp: „werkverschaffing" aan de patiënten, ging wijden, en, overtuigd als hÜ is dat arbeid voor zenuwlijders een ware geneesmethode is geworden, met velen van zijn collega's het liefst van „arbeids-therapie" spreekt.

Dat alles gaf aan het Bestuur en velen met hen een gevoel van rust, van vastigheid, en van dankbaarheid aan dien God, die ons immer weer op den rechten tijd de menschen geeft, die wij behoeven. Als God nu niet spoedig ingrijpt, mag onze Vereeniging zich gelukkig achten zich zoo te hebben ontwikkeld, en tengevolge der omstandigheden er door Hem toe gebracht te zijn aan het bezit van een geneesheer voor hare Inrchtingen alleen, te kunnen en te moeten denken.

Groote verplichtingen heeft de Vereeniging voorts aan de specialisten nu wijlen Dr. van Genderen Stort en aan Dr. Waller Zeper, die op het gebied van oogheelkunde en keelaandoeningen, en Dr. Jessurun en Dr.