Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn werk werd toegevoegd. Sedert jaren is hij, met sommige andere broeders, die evenals hij de acte van godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. Kerk bezitten, den Directeur tot een grooten steun, en bereidt hij ook verpleegden, zusters en broeders voor tot het afleggen hunner belijdenis. Het laatste geschiedt voor een predikant en een ouderling, daartoe door den Kerkeraad van Haarlem of van Heemstede afgevaardigd. Zulks geschiedt eenmaal per jaar bij de nadering van den Goeden Vrijdag, opdat de „nieuwe leden" dan mede zouden kunnen deelnemen aan het II. Avondmaal, dat op dien gedenkdag van 's Heeren lijden en sterven in onze beide Stichtingen wordt bediend.

In dit verband is het stellig niet misplaatst, gewag te maken van menige indrukwekkende begrafenisplechtigheid, waarbij tranen vloeiden, maar evenmin van zoovele feestelijke bijeenkomsten, waarbij tranen gelachen zijn. Want tot onze feesten behoort, ja zelfs in de eerste plaats, de ernstige viering van liet Kerstfeest bij den verlichten kerstboom, als aan allen verpleegden een klein geschenk wordt uitgereikt, maar ook de St. Nicolaasavond, als o.a. op Meer en Bosch de Reciteer-vereeniging der Broeders „Oefening kweekt kunst", en in Haarlem de zusters, op gezellige voordrachten en samenspraken onthalen. En ook de jaarlijksche uitgaansdag, vroeger in rijtuigen, in latere jaren per boot; en ook de 28° Mei, die, als de jaardag van den Directeur, immer als „de blijdedag" bij uitnemendheid wordt beschouwd. En dan zoo menige schoone muziekavond, door deze en gene bekwaam op het instrument, ons bereid, of eene voorstelling met het sciopticon, en wat al niet! Ieder mag wel een indruk hebben van het frissche, vrije, opgewekte leven, dat in onze Inrichtingen heerscht, en weten dat het heerlijke ervaringen voor onze zusters en broeders

Sluiten