Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden practische verbandles, waaraan terstond ook door pas aangekomenen moet worden deelgenomen.

Tot hunne meer algemeene ontwikkeling moest ook dienen het onderwijs in taal- en rekenkunde, sedert 1890 in onze Inrichting gegeven door het Hoofd der Bijzondere Protestantsche School te Heemstede. Begrijpelijkerwijze was en is het voor velen der proefbroeders hoog noodig, het op de lagere school geleerde, waaraan door hen na het verlaten dier school weinig of niets meer gedaan is, op te halen. Een groot bezwaar is, dat, vanwege de dagelijksche practische bezigheden, de lessen aanvankelijk slechts in de avonduien konden gegeven worden, wanneer het lichaam vermoeid is, en derhalve de geest tot opname van onderwijs minder geschikt. Eenige verbetering kon daarin later worden aangebracht, toen het aantal broeders zich uitbreidde. Aan het Hoofd der school, pas genoemd, werd alleen de rekenles gelaten, terwijl de taallessen voor de jongeren aan een ontwikkelden broeder werden toevertrouwd, en die voor de verder gevorderden door den Directeur worden gegeven. Nu kon ook eene regeling worden getroffen, waardoor meer uren aan het onderwijs konden gewijd en sommige lessen gedurende den dag gegeven worden. Wel ondervindt het geregelde lesgeven nog telkens belemmering in het overvloedig werk van allerlei aard en allerlei bijkomstige omstandigheden; of in het door allerlei oorzaak tijdelijk tekort aan broeders, zoödat de aflossing op onoverkomelijke bezwaren stuit. Toch worden alle krachten aangewend om ieder zooveel mogelijk aan de lessen te doen deelnemen en er van te doen profiteeren. En de vrucht er van is dat niet weinigen groote veranderingen in hun voordeel hebben ondergaan, en menigeen dankbaar en volmondig erkent: „Wat ik nu ben, heb ik aan Meer en Bosch te danken."

Sluiten