Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. A. do Haan hot initiatief. De broeder heeft er overvloedig werk, vooral onder de lagere standen.

In 181)8 begon een broeder, later gehuwd zijnde ook zijne vrouw, de zaken te drijven in het Volkskofliehuis te Scheveilingen.

In 1900 ging deze broeder naar Hees, om daar in een volkrijke buurt voor rekening der EvangelisatieVereeniging „Bethel" te Nijmegen evangelisatiearbeid te verrichten. Sedert werd hij benoemd tot godsdienstonderwijzer te 's Hage, en is hij te Hees door een anderen broeder-diakoon vervangen.

In 1900 vroeg en verkreeg Dr. H. H. Barger te Utrecht ook een broeder voor de velerlei werkzaamheden in zijne wijk. Deze vereenigt in zich het werk van godsdienst-onderwijzer en ziekenverpleger. Deze broeder werd met zijne vrouw onlangs benoemd tot vader en moeder in het „Tehuis voor weezen en ouden van dagen" te Baarn, en trad een andere, ook gehuwde, diakoon, in zijne plaats te Utrecht.

Broeders, op plaatsen van evangelisatie gevestigd, houden zich in den regel ook met het verplegen van kranken bezig, voor zoover tijd en omstandigheden dit hun toelaten. •

Dat was b.v. ook het geval met een broeder, die in 1898 te Wolvega werd geplaatst, op initiatief van Ds. H. J. Blanson Henkemans aldaar.

In Haarlem werken in 7 predikantswijken 3 broeders.

In 1902 ging een broeder als Evangelist naar Luinjeberd in Friesland, in 1904 één naar Hollandscheveld, in 1900 één naar Vroomshoop, terwijl een broeder, na gehuwd te zijn, met zijne echtgenoote staat aan het hoofd van het Diakoniehuis der Ned. Herv. Gem. te Voorburg, en daar, voor zooveel noodig, ook in de gemeente verplegingswerk doet en den predikant bij het godsdienstonderwijs ter zijde staat.

Sluiten