Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Januari 1907 werd een broeder benoemd tot Evangelist te Naaiden.

Op deze verschillende wijzen werden 53 broeders buiten onze Stichting werkzaam gesteld.

Dit getal zou grooter zijn, als niet enkele der aangeduide posten om een of andere reden waren opgeheven; als immer de rechte personen met de vereischte bekwaamheden voor een bepaalden post waren beschikbaar geweest; en als steeds alle, voornamelijk geldelijke, condities hadden kunnen worden aanvaard. Wat dit laatste betreft, hier en daar wilde men gaarne goede werkkrachten, maar — de financiën waren niet toereikend, öf om goed te beginnen, öf om het bestaande te verbeteren, öf om het vol te houden.

Aan het slot van dit hoofdstuk mogen enkele opmerkingen, in nauw verband staande met de „broederschap", niet ontbreken.

Een en andermaal was sprake van een broeder, die in het huwelijk trad. In betrekking tot de voor de onwikkeling der broederschap belangrijke kwestie van het huwelijk, is inden loop der jaren menig woord gesproken. Van de zijde dergenen, die oordeelen zonder voldoende kennis van zaken, is het ons als eene grief aangerekend dat wij, in stiljd met het protestanscli bewustzijn, jonge mensehen rechtstreeks of zijdelings tot het ongehuwde leven zouden verplichten. Het heeft echter nooit in de bedoeling van het Bestuur gelegen, iemand die verplichting op te leggen. Het zijn alleen de omstandigheden geweest, die niemand in zijn macht heeft, welke niet gunstig waren voor wat wel in de bedoeling des Bestuurs lag; de broeders na voltooide opleiding aan een werkkring te helpen, die hen instaat zou stellen een eigen huishouding op te zetten. Daartoe was medewerking van buiten echter

Sluiten