Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volstrekt noodig, cn die viel ons niet voldoende ten deel. Doch hierin kwam gelukkig eenige verandering. In Aug. 1897 kon de eerste diakoon in het huwelijk treden, en sedert is dat voorrecht aan nog 13 anderen gegund. Wij kunnen hier niet in beschouwingen treden over de belemmeringen, die wij ontmoeten, wanneer wij een broeder aanbevelen, die huwelijksplannen heeft. Hier constateeren wij alleen het leit dat men diakoon kan zijn en toch ook gehuwd, en de gezindheid des Bestuurs te dien opzichte blijkt ook wel hieruit, dat het zelfs een reglement heeft vastgesteld, welks artikelen alle betrekking hebben op gehuwde diakonen, en de regeling betreffen, welke getroffen is aangaande de verhouding tot onze Vereeniging van die broeders, die zich verloven en een huwelijk aangaan met goedvinden van het Bestuur, nadat zij eenige jaren in den dienst der Vereeniging trouw en ijverig zijn werkzaam geweest.

Zij moeten niet uit het oog worden verloren, de Vereeniging moet zich hun lot blijven aantrekken.

En daarom een tweede opmerking. En die is deze.

Alle ingezegende broeders, eenmaal aan Meer en Bosch verbonden, blijven ook als zij in den dienst van andere Vereenigingen of Comité's of Inrichtingen treden en daarmede onzerzijds fihanciüele verplichtingen tegenover hen ophouden, toch zedelijk aan onze Vereeniging verbonden. Zij behouden den naam ,,Broeder \an Meer en Bosch", blijven het broedercostuum dragen, wanneer zij van dat laatste niet om een of andere geldige reden worden vrijgesteld, en kunnen ten allen tijde rekenen op den zedelijken steun des Bestuurs. Het is nog niet gebleken dat door iemand dit niet zeer gewaardeerd, ja zelfs begeerd wordt. Ja, er zijn er wel, die zich van onze Vereeniging hebben losgemaakt en hun eigen weg zijn gegaan, maar dan waren

Sluiten