Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal per jaar ontmoeten, eens in Mei en eens in October.

Deze gang van zaken — ziedaar nog een opmerking — heeft er het Bestuur toe gebracht, dat wat niet gemaakt, maar geworden, niet kunstmatig in elkaar gezet, maar natuurlijk gegloeid is, officieel in de Statuten der Vereeniging vast te maken. Daartoe is de Koninklijke goedkeuring gevraagd en verkregen op eene belangrijke aanvulling der oude, bij de oprichting der Vereeniging samengestelde, Statuten. Toen, toen men nog alleen aan verpleging van vrouwelijke patiënten dacht zonder meer, kon natuurlijk van opleiding en uitzending van broeders geen sprake zijn, en als het doel der Vereeniging werd in Art. 1 dan ook alleen genoemd de verpleging van lijdenden aan vallende ziekte. Nu echter staat in de op Art. 1 onmiddellijk volgende artikelen te lezen:

Art. 2. Zij (de Vereeniging) stelt zich verder ten doel de bevordering van het diakonaat, waaronder te verstaan is de opleiding van diakonen en diakonessen ten behoeve van de verpleging in eigen gestichten en hunne uitzending in den dienst der inwendige zending.

Art. 3. De door haar opgeleide diakonen worden vereenigd tot een kring onder den naam van: „De broederschap van Meer en Bosch", wier inrichting geregeld wordt bij afzonderlijk huishoudelijk reglement.

Art. 4. De Vereeniging neemt op zich voor hare diakonen en diakonessen te zorgen, ook wanneer deze wegens ziekte, ouderdom enz. geene diensten meer kunnen bewijzen.

Voor de gehuwde diakonen en voor die diakonen, welke buiten hare inrichtingen eene vaste betrekking bekleeden, worden afzonderlijke bepalingen gemaakt.

En alzoo is de zorg voor de ontwikkeling der broederschap en de zorg voor allen, die tot haar behooren,

Sluiten