Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als zij oud zullen geworden zijn of tot arbeiden niet meer in staat, een zeer belangrijk deel van de belangrijke taak, die „de Christelijke Yereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem", heeft te behartigen.

Hiermede is de bezorgdheid voor den ouden dag, die zoovelen, ook arbeiders in Gods Koninkrijk, kan kwellen, voor onze broeders opgeheven. Het Broederen Zusterfonds, d. i. een sedert 1894 bijeengegaard en belegd kapitaal, gevormd voornamelijk van giften verstrekt voor door de broeders bewezen diensten in particuliere verpleging, vergoeding voor ongehuwde broeders op vaste posten en gestijfd door enkele gegeheel vrijwillige bijdragen van belangstellenden en enkele legaten, moet het Bestuur helpen om aan die belangrijke verplichting te kunnen voldoen. Een fonds echter, dat nog heel wat vergroot zal moeten worden, zal het later in de stoffelijke behoeften van velen kunnen voorzien, en dat te minder aangroeit, naarmate er minder gelegenheid is om broeders voor particuliere verpleging af te staan.

Nog ééne opmerking. In het jaar 1904 kocht het Bestuur op het kerkhof te Heemstede een stukje grond, bevattende 4 grafruimten elk voor 3 lijken. Voor de broeders is dus een eigen begraafplaats.

En nu een slotbemerking.

Het is ons meermalen gebleken dat meer jongelingen hunne opleiding bij ons zouden willen ontvangen, als hun maar de zekerheid gegeven werd, dat zij na verloop van een paar jaren „iets" zouden zijn, b.v. hoofdverpleger, Godsdienstonderwijzer, of zoo „iets" als Directeur eener Inrichting. Zulken nu zouden komen met bijbedoelingen, en hen begeeren wij niet. Een vaste regel is dat wie komt, alleen komt om „broeder" te zijn. En al rekent de Directeur zooveel

Sluiten