Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch reeds in 1901/2 ging Ds. Jonker naar Utrecht en Ds J. Kuylman naar Prinsenhage en namen beiden ontslag, terwijl ook-Mej. de Booy wegens vertrek bedankte. Gekozen werden in 4901 de heeren: Jhr. Mr. P. Teding van Berkhout te Bloemendaal, W. F. C. Druyvesteyn te Amsterdam, en in 1902. Dr. A. J. Th. Jonker te Heemstede en Ds. C. J. van Paassen te Haarlem, die zich de benoeming lieten welgevallen, en later Mevr. Besier—Klercq te Haarlem, die echter bedankte. Dr. Muller trad wegens vertrek naar 's Hage als Voorzitter,. niet als bestuurslid, af, en in zijne plaats trad Dr. Jonker als Voorzitter op. Een volgend jaar, 1903, nam Mevr. C. E. S. Swaan Bastert, te Haarlem, zitting in het Bestuur. Maar toen dit nieuwe bestuurslid voor de eerste maal aanwezig was, trad, om haar leeftijd, Mej. C. P. G. Duurin" uit, na niet minder dan 10 jaren op velerlei wijze te hebben doen blijken van hartelijke liefde voor onze Vereeniging. Bovendien ging in 1904 Dr. Muller naar Z.-Afrika en trad ook hij uit. In de plaats van Mej. Duuring werd in 1904 gekozen Mej. E. P. de Booy te Haarlem, en in plaats van Mr. F. R. Crommelin, die als bestuurslid, om zijne vele andere bezigheden, bedankte, werd gekozen als bestuurslid de Directeur der Inrichtingen, de heer J. L. Zegers, te Heemstede, terwijl later aan dezen het secretariaat werd opgedragen, nadat het tijdelijk dooi Jhr. Mr. Teding van Berkhout was waargenomen. Dr. Jonker, in 1905 benoemd tot Kerkelijk Iloogleeraar te Groningen, legde zijn presidium en lidmaatschap des Bestuurs neer, een waar verlies en Ds C J van Paassen werd nu Voorzitter. In den aanvang des jaars 1907 overleed Mr. M. Crommelin, te Zeist.

Het Bestuur, de namen volgens diensttijd ge rang-

Sluiten