Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dames uit om leden voor het „Kleerenfonds" te winnen. Het voor niemand bezwarende van slechts twee stuks te moeten leveren, maakte de uitkomst van dat pogen hoogst verblijdend.

Aan dezen arbeid was voor Mej. de Booij heel wat correspondentie verbonden, voor één persoon wel wat te veel. Daarom verbond zich met haar Mej. A. L. Hoog te Haarlem, dochter van den toenmaligen Voorzitter des Bestuurs. Voortaan interesseerden beide dames zich voor deze belangrijke aangelegenheid. Zij mochten zich jaarlijks in de ontvangst van een aanzienlijke hoeveelheid kleedingstukken en andere artikelen verheugen.

Zoo hadden zij een werk aangevangen, waarmede zij ons meer hielpen, dan zij zeiven wel vermoedden.

Nog altijd behartigen zij dezen tak van arbeid met even groote liefde en onverminderde trouw, en ons Bestuur tracht dezen arbeid naar waarde te schatten.

Eene schoone zaak is ook dit fonds. Het vertegenwoordigt de liefde en belangstelling van velen in verschillende plaatsen des lands. Vaak zijn wij door zooveel ijver en zooveel medewerking getroffen geworden. Gedurende nu 14 jaren zijn vele onbemiddelde patiënten, om behoorlijk gedekt te zijn, althans voor een deel uit dat fonds van onderkleeding voorzien, en aan het Bestuur werden groote uitgaven gespaard door de verstrekking van vele huishoudelijke goederen. Hoe heerlijk waren bij tijden onze linnenkasten gevuld. Met het toenemen der patiënten stegen ook de huiselijke behoeften, zoodat steeds hooger door ons werd geschat de steun, de diensten door het Kleerenfonds bewezen, niet alleen in het bijeenbrengen van kleedingstukken voor arme patiënten, maar ook in het aanvullen van onze veeleiscliende linnenkasten. Beide genoemde Dames hebben jaar in jaar uit voor dat

Sluiten