Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitnemende doel geijverd, het fonds onvermoeid beheerd, alzoo onze kas belangrijk gebaat en bovendien van vele behoeftigen de zorgen verlicht. Het Kleerenfonds is onder ons een goede bekende geworden. De bevordering van dit werk kost veel inspanning, vooral veel administratieven arbeid. Maar onze trouwe beheerderessen was het niet te veel. En allen, die medewerkten, die goederen gereed maakten, in ontvangst namen en voor de verzending zorg droegen, toonden hun hart in die jaarlijksche toezendingen.

Zeer gaarne zien de Dames de Booij en Hoog het aantal medewerksters toenemen. Het aantal der ontvangen goederen staat niet in verhouding tot de uitbreiding van het aantal onvermogende verpleegden. Hoe noode dan ook, het Bestuur heeft wel moeten besluiten tot een maatregel betreffende de kleeding, als in het vorig hoofdstuk is medegedeeld. Dat de toepassing er van bezwaren ontmoet, vooral ten aanzien van vele der reeds lang bij ons vertoevende verpleegden, kan men zich lichtelijk voorstellen. De hulp van het Kleerenfonds is allerminst overbodig geworden. Wij blijven dien steun zeer behoeven. En daarom, dat er maar volharding zij bij allen, die medewerkten aan het dragen onzer zorgen, en dat haar aantal vermeerdere!

Dit hoofdstuk, klein in omvang bij de andere vergeleken, schrijvende, dachten wij aan wat het tweede jaarverslag onzer Vereeniging te lezen geeft. Het heeft zich bewaarheid in de Stichtster onzer Vereeniging; het heeft zich voor de zooveelste maal bevestigd in de Stichtster van het Kleerenfonds: „God heeft aan sommigen in de Gemeente geschonken, al is het dan misschien ook maar voor eene enkele keer, de gave van initiatief. Een bijna altijd terugkeerend verschijnsel treft ons. Een of weinige personen, bij wie het

Sluiten