Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

HOOG BEZOEK.

In het licht van des Konings aangezicht is leven, en zijn welgevallen is als een wolk des spaden regens.

Spr. 16 : 15.

Men zegt van gebeurde feiten dat zij gelijk zijn aan de portretten onzer dooden, zij verbleeken met den tijd; wij moeten onze herinnering aan het werk zetten om ze weer wat op te schilderen.

't Zal met vele gebeurtenissen in ons leven wel zoo zijn. Ik zou althans niet gaarne een boek als het onderhavige hebben samengesteld, zonder eerst de olïiciëele bronnen nauwkeurig te hebben bestudeerd.

Maar toch niet met alle feiten is het zoo. Er zijn van die gebeurtenissen, die nooit haar glans verliezen, ons altijd weer en zeer helder voor den geest treden.

Daartoe reken ik de hooge eer, die onze Vereeniging genoot, toen het in Oct. 1899 H.H. M.M. de Koningin der Nederlanden en de Koningin-Moeder behaagden onze vrouwen-afdeeling te bezoeken. II.II. M.M. hielden zich slechts kort in Haarlem op, en het hooge bezoek kon slechts zeer vluchtig worden gebracht. Maar des te meer werd door ons op prijs gesteld dat H.H. M.M. van den beperkten tijd nog eenige minuten

Sluiten