Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een zeer onvolledig beeld zou geven van wat wij willen, en gelukkig ook mochten bereiken.

Resultaat, en zelfs een resultaat van beteekenis, kan naar onze beschouwing verkregen zijn, zelfs al zijn de toevallen gelijk gebleven, indien niet zelfs in aantal en hevigheid toegenomen.

Wanneer de lijder of lijderes zelf veranderd, d. i. ethisch verbeterd is, dan is er resultaat, al is die mensch lichamelijk eer achter- dan vooruitgegegaan.

Wanneer, zoo schrijft onze Geneesheer ergens, een lijder of lijderes van een moedelooze of korzelige patiënt verandert in een rustigen, geduldigen kranke; of wanneer een van alle bezigheid afkeerige ijverig wordt en opgewekt, dan is ook dat resultaat. Opwekking en versterking van het godsdienstig zedelijk leven is even goed als vrucht van onzen arbeid dankbaar te erkennen, als verbetering van het kranke lichaam.

Derhalve om tot een juiste beoordeeling van de uitkomst, die ons werk heeft opgeleverd, te komen, zal de beteekenis zoowel van het een als van het ander moeten worden aangetoond. Wij mogen noch het een noch het ander eenzijdig in het oog vatten. Noch de medische behandeling van het kranke lichaam noch de geestelijke verzorging kan in onze Inrichting worden gemist. De eene vult de andere aan. Die alleen op één van die beide zijden allen nadruk zou laten vallen, zou half of niet eens half werk doen. Maar dan moet ook bij de vraag naar het resultaat zoowel met de uitkomst ran de eene als van de andere zijde der bearbeiding onzer kranken rekening worden gehouden.

Er is eene lichamelijke verzorging onzer verpleegden, en deze is voor den patiënt van meer belang dan menigeen denkt. Zonder deze zou geen enkel

Sluiten