Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ooc daarop is iii verreweg de meeste gevallen voor de ongelukkigen de gestichtsbehandeling aangewezen.

Een eerste gunstig gevolg is dat de menschen c e

toevallen beter gaan doorstaan.

Daar is b.v. iemand, die in den meest beklagenswaardigen toestand bij ons komt. Blijkbaar is hij geheel verwaarloosd. Welk een leven is dat, wat achter hem ligt! Onder de macht der toevallen schijnt het wel dat de geest geheel is uitgedoofd. Onder den invloed echter eener goede lichamelijke verzorging en hieruit blijkt de groote waarde der lichamelijke verzorging - wordt de geest weer wakker. De ongelukkige begint zich te herinneren wat hij vroeger gehoord of geleerd heeft. Hij begint een of ander vers op te zeggen, dat hij weleer meermalen heeft opgezegd. Er komt blijdschap over zijn gelaat, als bij iemand, die een verloren schat heeft teruggevonden. Nu kan het zijn dat de toevallen met zoo spoedig minder worden in aantal en ook niet wat de heftigheid ervan betreft, maar bewaard is de lijder er tegen dat die toevallen hem lichamelijk geheel te gronde

richten. . . ,

De algemeene gezondheidstoestand is in den rege onder onze verpleegden dan ook bijzonder bevredigen*. De ziekenzaal is naar verhouding van het aantal patiënten in onze Inrichtingen, zeer dun bevolkt. De menschen zien er over het geheel goed, sommigen

zelfs zeer welgedaan uit.

Zeker, er zijn er ook, die den indruk maken van

eer achteruit dan vooruit te gaan. Daar zijn gevallen, die, naar den mensch gesproken, niet meer te verbeteren zijn, en waar geen vooruitgang is, daar is achteruitgang. Zoo is het trouwens in andere ziekeninrichtingen en met vele andere kranken ook. Ondanks de beste behandeling vinden ook daar niet allen baat.

Sluiten