Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zaak op dezelfde wijze bezien en, beiden eenstemmig, hetzelfde beoogen.

Heilzame vrucht eener godsdienstige leiding is dan ook de belangstelling in godsdienstige aangelegenheden van verschillenden aard, die zich bij velen zeer duidelijk openbaart, ook bij hen, die van deze dingen vroeger onkundig waren of er zich beslist afkeerig van toonden.

Daar is bijv. de rust en de aandacht, die gedurende onze godsdienstoefeningen onder onze kranken heerschen, en die reeds zoo vaak de verbazing hebben gaande gemaakt van personen van buiten de Inrichting, die wel eens die samenkomsten bijwoonden. Natuurlijk, naarmate het aantal patiënten toeneemt, wordt de stilte ook meer door het optreden van toevallen gestoord. Doch dit is, zooals van zelf spreekt, niet van den wil der lijders afhankelijk. Zij zelf betreuren het het meest, als zij onder den invloed hunner ziekte niet veel aan het gesproken woord hebben gehad.

Ieder dan ook, die voor onze bevolking optreedt, spreekt met groote opgewektheid, geïnspireerd door zulk een aandachtig en belangstellend gehoor.

Bij een groot deel onzer kranken is dan ook betrekkelijk veel godsdienstige kennis, en ze zijn niet zoo weinigen, bij wie een ernstige en oprechte begeerte naar het leven in gemeenschap met den Heer is gewekt. In het algemeen kan men zeggen dat door hen op hoogen prijs wordt gesteld alles, wat in het belang hunner geestelijke behoeften wordt gedaan.

Een schoone vrucht van het ademen in zulk een sfeer is ook, dat de onderlinge verstandhouding gaandeweg is verbeterd.

Ieder, die den aard van de ziekte, waaraan onze kranken lijden, kent, weet hoe weinig tot opoffering van anderen en vredelievendheid deze geneigd zijn;

Sluiten