Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons werken en de uitkomst er van waardeei ing, gelijk ons herhaaldelijk blijkt.

De beste weerlegging van elke ongegronde beoordeeling is zeer zeker de dankbare, vriendelijke blik van menigeen onzer kranken, die heel wat meei zegt dan een reeks van woorden zou kunnen doen.

En nu ja, volmaakt is het onder ons niet. Er zijn overal van die onrustige, prikkelbare menschen, die zich nooit en nergens gelukkig voelen en door hun humeur het iedereen zeer moeilijk maken. Zulken zijn er ook wel in onze Inrichting geweest. Maar toch zouden wij niet durven zeggen dat ook zelfs bij hen niet eenige verandering ten goede is merkbaai geworden. Zij hebben zich, hoe noode ook, dan toch leeren onderwerpen aan orde en regel, en dat is als van zelf ook hun min of meer ten goede gekomen. Het goede voorbeeld van anderen heeft ook deze lastige menschen nog wel eens tot navolging kunnen prikkelen.

Wij zullen echter steeds blijven zeggen dat verreweg de meesten zich bij ons thuis gevoelen, en als zij eens eenige dagen met vacantie zijn, toch maar weer gaarne spoedig naar ons terugkeeren.

En moeten zij de inrichting verlaten, zij trachten den band met ons te onderhouden, vooral zij, die hier Hem leerden kennen, dien zij als een helper in den nood, den redder van den dood met ons bezingen, aan wier hart de krankheid geheiligd werd; die vrede vonden met God door het geloof in Jezus Christus. Het grootste verdriet is het dan zeker voor hen, als zij terugkeeren in een godsdienstloos huisgezin-

En had de Vereeniging zich bepaald tot eene werkzaamheid, als door haar oorspronkelijk alleen werd bedoeld, wij zouden thans de pen kunnen nederleggen. Hoeveel echter is door onze zusters en broeders ge-

Sluiten