Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinnen, is er oorzaak van dank dat vooi 25 jaren in Haarlem het werk der Christ. Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte is aangevangen. En nog eens, met het oog op alles wat gedaan is dooi- degenen, die van die Vereeniging zijn uitgegaan, zeggen wij zonder eenige aarzeling: er zou heel wat minder stoffelijke en zedelijke ellende zijn te keer gegaan, als die Vereeniging niet was opgericht, en: er zou wat minder geestelijke zegen zijn verspreid, indien zij niet ware gew eest eene „Chi is-

telijke" Vereeniging.

En zouden wij dan ten slotte ook niet de aandacht schenken aan de vrucht, die allen die binnen die Vereeniging werkzaam werden, voor zichzelven daarvan hebben geoogst! Is het niet zoo, dat zij, ieder voor zich, ootmoedig erkennen door de Vereeniging veel meer voor zich zeiven te hebben ontvangen, dan zij haar ooit hebben kunnen aanbrengen! Is het leven binnen onzen kring ook niet tot een eeuwigen zegen geworden voor die zusters en broeders, die wij op ons zilveren leest nog wel gaarne om ons heen zouden zien, maar die nu reeds van hunne aardsche taak zijn ontslagen en tot liooger leven en werkzaamheid opgeroepen!

Hoeveel treedt ons voor den geest, als wij daaraan gaan denken. Welke heerlijke uitspraken in het leven, welke heerlijke verklaringen op de sterfbedden afgelegd! Waarlijk zij genoten voor zichzelf allereerst de vrucht van de zaden der liefde, voor anderen uitgestrooid. Zegenende zijn ze gezegend, door de daden der liefde, die zij velen bewezen, door de goede woorden Gods, die zij tot anderen spraken, door de vurige gebeden, die zij met en voor anderen opzonden.

Wie zal alles optellen! Wie volkomen uiting geven aan het blij en dankbaar gevoel, dat onze harten doorstroomt!

Sluiten