Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(>p aarde, het zwaartepunt van hun streven lag in het geestelijke.

Hun maatschappelijke organisatie was slechts de vorm, waarin, naar hun oordeel, het godsdienstig leven het best tot ontwikkeling kon komen.

Muller dacht niet aan meer of minder diep ingrijpende veranderingen in het bestaande maatschappelijk organisme; hij was zich tenvolle eivan bewust, dat zijne idealen slechts verwerkelijkt konden worden in eene vereeniging van ware geloovigen, maar niet in de groote maatschappij, zooals ze daar voor hem lag met ongeloovigen en naamchristenen. Reeds in een van zijn oudste geschriften zegt hij «gij dwaalt grotelijks met te meenen, dat ik zouden willen dat de Gemeenschap van Goederen in het hedendaagsche zoogenoemde Kristendom, dat door de begeerlijkheden en allerley ongeregelde driften geregeert wordt, zouden worden ingevoert, want dat zoude eene verwarring veroorzaken En een Ellende na zich slepen nog groter als er tegenwoordig in de wereld heerst.» (')

Muller brak met de bestaande maatschappij, trok zich in eigen kring terug en werkte van daar uit, evangelizeerend, op het groote geheel.

Ik zou Mullers geestesrichting dan ook liever aanduiden als } een Communistisch-Bijbelsch-Christendom » dan wel als «Christelijk- f (godsdienstig)-Communisme.»

De broedergemeente, door hem gesticht, noemen we «de Zwijndrechtsche Nieuwlichters» — onder dien naam is ze nu eenmaal in de Vaderlandsche Kerkgeschiedenis bekend, maar toch willen we wijzen op de bezwaren, die tegen dezen naam zijn in te brengen.

De aanduiding tZwijndrecfltsche > is te motiveeren, in zooverre de gemeente, tijdens haren grootsten bloei, de hoofdafdeeling te Zwijndrecht gevestigd had.

De oprichting der broederschap had echter plaats te Waddinxveen, de organisatie te Puttershoek; jaren lang bleef, naast Zwijndrecht, de vrij belangrijke afdeeling te Mijdrecht bestaan, terwijl eindelijk op enkele andere plaatsen minder geregeld georganiseerde kringen gevormd werden.

De naam «Nieuwlichter» is eigenlijk een scheldnaam; en al

(') Stoffel Muller „Iets ter Openbaarmaking der waarheid" blz. 18.

Sluiten