Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stoffel Muller schreef de volgende opstellen.

1. «Iets over het nieuwe licht, 't welk de oude, zuivere, eenvoudige waarheid is, die tot de godzaligheid is leidende».

Dit oudste tractaatje, gedrukt te Utrecht bij P. Mongers — jaartal onbekend — kennen we alleen bjj name uit het „Appel aan het Hooggerechtshof te 's Gravenhage'' d.d. '26 Sept 1820. (')

2. „Zamenspraak tusschen Jezus en de akkerlieden."

Volgens het genoemde ,,Appel" werd dit boekje in dien tijd (1820) juist gedrukt door J. Hendrikse te Rotterdam.

Het boekje is verspreid en hoewel ons geen exemplaar in handen gekomen is. kunnen we omtrent zijnen inhoud iets opmaken uit een ander geschrift, dat we onder No 4 noemen zullen.

Muller past de bestraffing van Jesaja 1 toe op de profestant<<che Kerk zijner dagen en op hare leeraars

..Ieder waar Christen is een Priester, Koning en profeet", en als alle menschen dat waren, „dan hadden wij zulken hedendaagsohe Leeraars of zoogenaamde priesters niet meer noodig".

Muller klaagt: „dat thans die geene, die het van den Vader gehoord en geleerd hebben, belet worden in de Gemeijnte te spreken" en wjjst op de „volmaakte wet, die ons in Hand 2: *4 en 4: H4 wordt opgegeven, de volkomen Gemeenschap van alle uitwendige Goederen en bezittingen onder de Kristenen.''

Verder noemt het „Appel".

„Het derde afschrift voor de pers klaarliggende, door hem (Muller) in de gevangenis te Gouda geschreven" :

3. „Gods vrijmagt over en met zijne schepselen, naar het evangelie van Jezus etc. met „een omstandig verhaal van al de mishandelingen en vervolgingen ons aangedaan."

Dit geschrift is waarschijnlijk nooit gedrukt; een vrij uitvoerig excerpt bezitten we in het straks te bespreken bandschrift van prof Heringa.

4. „Iets ter Openbaarmaking der Waarheid en tevens tot beantwoording van zekere Menschen bekend onder den Naam van Resensenten, die hunne gedagten wereldkundig hebben gemaakt over zekere Lieden, die zij eene dweepagrige Seperatistische Sekte noemen, En over Een boekje, getiteld Zamenspraak tusschen Jezus en de Akkerlieden, En den auteur van hetzelve" door

Stoffel Muller.

Dit geschrift, waarschijnlijk nooit gedrukt, is in handschrift aanwezig in de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgez. Gem. te

(') Over dit „Appel" waarmede de broeders in hooger beroep kwamen, van van het vonnis der Dordtsche rechtbank, by het Hoog Gerechtshof te's Gravenhage, handelen we later.

Sluiten