Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Een stuk van 47 genummerde bladzijden met den titel:

Bijvoegsel

van eenige Brieven en verhalen, betrekkelijk de mishandelingen den Auteur en zijne Broeders en Zusters, die de waarheid zijn toegedaan, om der waarheidswil aangedaan.

c. Een vraagboekje van 42 bladzijden, zonder eenige aanduiding.

d. Een stuk van 15 bladzijden, ongenummerd, met den langen titel:

„De waarheid van Gods vrijmagt en opperheerschappij over, en met zijne schepselen, inzonderheid met den mensch, aan het licht gebracht, als de bron der goede werken, naar het Evangelie van Jezus Christus, de ware kennis van God en Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft, als het eeuwige leven, en deszelfs eigene uitwerking in en op den mensch door de overtuiging der waarheid. Met de tegenovergestelde onkennis en deszelfs noodwendige gevolgen van dien staat; met een korte aanmerking van den tijd bij Daniël 8 bepaald ; van de Rechtvaardiging van het Heiligdom ; of de waarheid eenigzins geschetst, in de openbaarmaking der waarheid, tot openbaring van de boosheid en verkeerdheid van het tegenwoordige Christendom, en den staat des menschen in het gemeen; tot bevordering van het Koningrijk der waarheid van Jezus.

Waarbij gevoegd zijn, de verhalen der mishandelingen den Aütheur, sedert den 3e Julij 1817 en zijne Broeders en zusters, die de waarheid zijn toegedaan, om der waarheids wille aangedaan, door Stoffel Muller, van beroep Schipper wonende te Puttershoek ; doch thans om der waarheid Gevangen te Gouda den 9 Junij 1818.

Te q. c. (etc).

Bij Q. C.

De volgende bladzijde heeft alleen:

„De Heer heeft alles gewrocht om Zijns zelfs willen; ja ook den Goddèloozen tot den dag des kwaads.

Spreuk. 16: 4.

Sluiten