Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quaestie, daarna volgt de authentieke acte, waarin de broeders van Mijdrecht hunne afkeuring van dit leerstuk uitspreken, verder de gewisselde correspondentie en nog twee stukken „Per memorie" vermeldende enkele feiten,

B heeft denzelfden inhoud als A, (hierin staat slechts een copie van de Acte) maar bevat aan t slot nog één brief, die niet in A voorkomt, nl. dien van Zwijndrecht dd. f> Febr. 1839. ( )

C Verschillende copieën, beginnende met den brief „Aan H. Kon. Hoogheid Prinses Marianna" en belangrijke brieven betreffende de Afscheiding der Mijdrechtsche Afdeeling.

D Copieboek van kleinere, meest particuliere brieven.

Los zijn nog daarbij: de copie van een brief van D. Valk dd. 30 Dec. 1843 „aan de Redacteurs van het Godgel. tijdschrift Waarheid in Liefde te Groningen."

En een eigenhandige brief van Zuster Valk dd. 31 Julij 184-9, waarschijnlijk aan Prof- P. Hofstede de Groot, te Groningen (zooals er met 'n andere hand later is bijgezet).

Van broeder Ary Goud vinden we in deze verzameling der Doopsgez. Bibliotheek, nog de volgende geschriften uit een latere periode:

„De sleutelen des Hemelrijks U minzaam aangeboden om de Poort te ontsluiten en de stad Gods te zien en haar Heerlijkheid in te gaan."

In handschrift, gedateerd: „Helder Juljj 1853."

Het zijn samenspraken tusschen „Theofilus en eene Onbekende' en handelen over:

I. Het wezen Gods.

II. De wedergeboorte.

III. Het ongegronde zelfstandige bestaan van de leugengeest.

IV. De wezentljjke oorzaak aller dingen.

V. De waarheid.

0) In B lezen we de volgende aanteekening: „Briefwisseling over het alof niet geoorloofde van bet huwelijk; gevoerd tusschen de Zwijndrechtsche en de Meidrechtsche Zwavelstokken, D. Valk c.s. en M. Leer c.s. 18Ó4—18.39.

Dete briefwisseling was in bezit van Valk, ex-burgemeester van W addingsveen. die na in de broederschap al zijn geld te hebben verloren, door een der wereldsche vrienden. J. van der Laan te Den Helder, met zijn vrouw tot aan zijn dood toe is verzorgd en gehuisvest.

Dit de handen van V. d. Laan kwam dit boek in bezit van C. B. Hylkema pred. der Doopsgez. gemeente te Helder."

Sluiten