Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder: „Eene uitnoodiging aan al de bewoners der aarde, om hunne harten onvoorwaardelijk aan God over te geven, om in navolging van Jezus Christus geheel voor Hem en het heil der menschen te leven, door de liefde Gods en de kracht der waarheid daartoe gedreven." D°or A. Goud.

Gedrukt te Leeuwarden „voor Rekening van den Schrijver 1853 (10 blz).

Eindelijk: „Het eeuwig (eindeloos) evangelie aan alle volkeren opgedragen. Leeuwarden April 1857. A. Goud.

In handschrift, vermoedelijk van A. Goud zelf. De titel op de buitenzijde luidt anders: nl. „De ontzegeling van de redenen Gods van zjjn alregerend bestuur met den mènsch aan hun alle opgedragen."

Vervolgens noem 'k uit de verzameling v.d. Doopsgez. Bibl. nog het handschrift : (Godgel No 8620.)

„Iets omtrent de schijnbare onmogelijkheid van de invoering van het Leerstuk van de gemeenschap der vrouwen — gegrond op de natuur van den aardschgezinden of dierlijken mensch, zooals dezelve op de aarde zich gewoonlijk gedraagt. Dienende tot inleiding daarvan eerst eene ontwikkeling van den aard der voortteelingsdrift, omdaar door te zien in hoeverre de mensch de gave der natuur misbruikt."

(Onderteekend :)

„Mijdrecht, April 1834. J- OBELOO.

Met algemeene goedkeuring der Christelijke Broeder Gemeente."

Noot In de genoemde verzameling vinden we nog talrjjke#opstellen van J. van der Laan; godsdienstige verhandelingen, gedichten ook een verdediging het Spiritisme, onder den titel „Spiritisme eu Godsdienst 1875

l)e schriiver zegt daarin: „Het Spiritisme is géén godsdienst. Geen gods Hionat yiinde is ze echter geen zinledige wetenschap. Geen voldoen aan zinnelijke begeerten. Maar eene wetenschap vol beteekenis. Een wetenschap van

enrw eHUp7ee VafdeJ1 Lain hoewel geen broeder, maar slechts ,.een wereldsch vriend" toch de tradities der Broederschap volgde, blijkt uit zijn opstel: Gods liefde tot den Mensch. of: De eer van God is bet heil der 9C^eP®®l®° I'l84(f) In de voorrede zegt hij: .,ik koos dit onderwerp, ten doel hebbende „U de Paradilseebeurtenis voor u neer te schaven, dat eenmaal alle menschen en delen een iegelijk in znne orde in de vnend en gemeenschap met God, als een gevolg van Zijne liefde en almacht.

Sluiten