Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve Mullers vraagboekje kennen we nu ook dat van Ary Goud: „Eenige goddelijke waarheden zijnde de zuivere wateren des levens, afstroomende van den troon Gods en des Lams en voortvloeyende tot de menschen opdat de dorstigen zouden drinken om niet. Voorgestelt in eenige vraagen en antwoorden door Arie Goud, Lid van de Christelijke Broeder-Gemeente tot eer van God en tot heil van alle menschen 1827". (1)

Eindelijk het vraagboekje van Willem Heystek.

„De ware leer der zaligheid le druk zonder jaartal

2e druk 1834 te Dordrecht. (2)

Ds E. Pekema gaf naar aanleiding van deze verzameling eenige mededeeling in eene scriptie, die niet in den handel verkrijgbaar is en slechts in beperkten kring werd verspreid.

En dank zij deze verzameling in de Doopsgez. Bibl. kunnen we nu ook helderder licht laten vallen op het „leerstuk van de gemeenschap der vrouwen", de ontaarding van het communisme der

Zwijndrechtsche Nieuwlichters.

De verzameling in de Doopsgez. Bibliotheek was het archief van de Mijdrechtsche afdeelingik had het geluk, een groot gedeelte van het archief der Zwijndrechtsche hoofdafdeeling weer te vinden, dat nu in bezit is van Mevr. Wed. A. Visser te Zwijndrecht. Het zijn de acten van oprichting en scheiding. In de eerste plaats behoort genoemd te worden:

De authentieke oprichlingsacte d.d. Puttershoek 20 April 1823 met de handteekeningen der toegetreden leden, 't Is een handschrift folio met 4% bladz. beschreven.

Deze acte, als 't ware de Grondwet, bleef van kracht tot 1832, toen, door het toetreden van meer gegoeden, een wijziging van het communisme noodzakelijk geacht werd. loen werd opgesteld het z.g.

Constitutief reglement, onderteekend te Zwijndrecht den 29 Juni 1832 en... formeel geregistreerd.

(i) Handschrift van 125 blz. waarschijnlijk door een ander overgeschreven en voorzien van vele randteekeningen. bibl. Godgel. No. 8bl4.

(*) Uit een latere periode dateeren nog een paar geschriften van dezen Heystek, die Mr. Quack „Uit de eerste dagen" blz. 40 noemt: „Het laatste oordeel" Utrecht bjj Van Hoften 1877 en „De Mozaïsche en de Nazareensche Bijbel opgelost" id.

Sluiten