Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mr. Quack de eerste monographie over „de Zwijndrechtsche v broederschap. Godsdienstig Communisme in de eerste helft onzer eeuw," waarin hij zijne vorige artikelen vereenigde met de gegevens uit Maria Leer's gedenkschriften.

,,De hoogleeraar Ouack heeft er geen gras over laten groeien" zoo schreef Dr. G. van Gorki^m in het hoofdartikel van het „Zondagsblad van het Nieuws van den Dag" d.d. 21 Aug. 1892...

hij evenmin. VVtrur.

Van 1861—1868 was Dr. v. G. predikant bij de J£em. Gem. te

Leiden, de „lievelingsdominé" van Maria Leer.

Zijn stuk vol geest en geestdrift, een stuk naar den man, gee'1 wel geen nieuws, maar doet ons toch Maria zien, zooals zij in het laatste tijdperk van haar leven daar te Leiden nog zat te vertellen in zijn kamer „als zij weer ophaalde van al die tijden, menschen, dingen! Van haar eigen dwaasheid, waaruit zij toch wijsheid geleerd had. Van de dwaasheid der menschen, die, ach, niet beter wisten... van 't gesmaal op dat „nieuwlichters gedoente".

Het artikel van Dr. van Gorkdm doet naar meer verlangen. Het is niet onpartijdig — wie zal 't ontkennen ? — de sympathie spreekt te sterk — al te groote sympathie is gevaarlijk voor een ware beoordeeling, en toch zonder die wordt een biographie een naamen jaartallenregister. In dit opzicht staat ook de beschrijving van Anagrapheus zoo hoog, al ontbreekt er volgens den eisch der wetenschappelijke nauwkeurigheid veel aan, er is n meeleven in hunne wereld van gedachte en gevoel.

Op eens was nu aller aandacht gevestigd op den eenvoudigen kring van Zwijndrecht; het handschrift van prof. Heringa werd gevonden en naar aanleiding daarvan leidde Mr. Ouack, op den l$en November nog van datzelfde jaar 1892 zijne schipper» en kleine burgerluidjes binnen in den deftigen kring van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

In de discussie die zich ontspon na deze voordracht werd door den heer De Hartogh(l) de aandacht gevestigd op de rechterlijke archieven en voor 1892 ten einde was, gaf Ds. W. Lamers in de „Stemmen voor waarheid en vrede" 1892 blz. 1116 env., het resultaat van deze nasporingen, wat betreft het proces van 4 en 11

(') Zie Nieuwe Rotterdamsche courant 16 Nov. 1892.

Sluiten