Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Christendom zijner dagen acht hij diep gevallen — een naamchristendom is het — eigenliefde zit ten troon, maar de levensregelen van Jezus worden niet 'geacht. Wat zijn wij ver afgezonken ! En voor den geest van Muller verrijst als een ideaal: de eerste Christengemeente met haar leven van onderlinge liefde en gemeenschap van goederen.

Hij blijft er niet over mijmeren — hij begint met zich zelf, om, vol liefde tot den naaste, zijn Christendom in practijk te brengen.

Op zijn erf kunnen arme zwervers steeds beschutting vinden voor den nacht en 's morgens mogen ze niet weggaan zonder een kop warme koffie.

Zoolang hij zelf brood heeft, zal geen hongerige tevergeefs aan zijne deur kloppen. Weinig eischen heeft hij voor zichzelf, opschik staat hem tegen en in zijn huis mag geen kettinkje of eenig sieraad gedragen worden. Zijn ideaal is: het rijmpje tot waarheid te maken, dat boven de deur van zijn woonkamer hangt:

„In deze woning Is Jezus Heer en koning."

Zelfs tot vijanden strekt zijne liefde zich uit. Eens wordt hij bjj de prediking zijner beginselen van broederliefde voor den mal gehouden Een welmeenend omstander trekt partij voor hem en wil den beleediger met een riethaak te lijf, maar Muller vangt den slag voor zijn vijand op. Hoewel zelf gewond, zegt hij zachtmoedig tot zijn verdediger: „Steek uw zwaard in uwe scheede, want allen, die het zwaard nemen, zullen door hetzelve vergaan."

Zoo predikt hij met woord en daad zijne beginselen, maar hoon en spot wordt zijn deel.

De uitstooting uit de kringen der „vromen" was al vroeger het gevolg geweest, nu wordt het steeds erger. Schuw, als vreezend voor besmetting, ontwijkt men den man met zijn „nieuwe licht" ; en het pijnlijkste is voor hem, dat hij in zijn eigen huisgezin zoo weinig sympathie voor zijne leer vindt.

Hij volhardt echter en als schipper is hij een rondreizend prediker. Eindelijk vindt hij een geestverwant.

Dirk Valk, schout en secretaris der gemeente Waddingsveen (sinds Januari 1315) was, hoewel langs anderen weg dan Muller, toch ook gekomen tot een practisch Christendom. „De almagtige God van hemel en aarde had hem in tien tijd, dat hij bovengemelde functie waarnam, believen te bekeeren van een naam-

Sluiten