Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kristentlom tot een dadelijk, of anders: van een kind des duivels tot een kind van tien levenden God: en dat wel zoodanig, dat hij door de goddelijke kracht was genoodzaakt geworden, om zijn leven te moeten gaan inrigten naar het voorschrift en de leer van |ezus... gelijk de eerste Kristenen en geioovigen, te lezen in de Hand der Apostelen, hoofdstuk 2:41 tot "t einde en het 4e hoofdstuk van vers 31—35." (')

Blijkbaar hadden Valk en zijne vrouw, Helena van der Gijp, reeds voor het eerste bezoek van Muller in 181b die voorschriften van broederliefde in practijk gebracht; geen wonder dus, dat Muller er een vriendelijke ontvangst vond en zich aangetrokken gevoelde tot dit gezin.

Beide mannen versterkten elkander in hunne overtuigingen en al spoetlig sloten meerderen zich bij hen aan.

Onder de eersten tellen wij C o r n e 1 i s V e r d o e s met zijne vrouw, Geertruy Versluvs; Arie Goud, ook van geboorte uit Puttershoek en Sa art je Wulfsen, zijne vrouw. (l)

Omtrent tien levensloop van Valk vóór de kennismaking met Muller weten we zeer weinig. Anagrapheus verhaalt:

„Schout Valk stelde zijn huis en tafel open voor zijn geloofsgenooten. Maar juist dit, dat al wie als Nieuwlichter zich aanmeldde, in de Schoutswoning onthaal en herberg vond, deed de ergernis toenemen. Een deputatie uit den kerkeraad kwam hem over zijn onkerkschheitl en zijn bescherming van geestdrijvers bestraffen. Men dreigde hem, dat het burgemeesterschap, waarvoor hij stond benoemd te worden, hem door dien omgang ontgaan zou; maar Valk gaf bescheid met zijn Bijbel in tle hand : „Weet gij niet, dat Jezus het arme en onedele heeft uitverkoren, dat al, wat wij aan den minste zijner broederen doen, door den Heer gerekend wordt aan Hem gedaan te zijn ? En

(>) Zie de „Memorie aan de Raden van 'tHoog Geregtshof' d.d. 26 Sept. 1820. t!) Corneiis Verdoes, geb. 1784, is na den dood zijner vrouw gehuwd met de dochter van Dirk Valk. ..

Ari) Goud, een der meeat invloedrijke leden der Broederschap, senryver van enkele boekjes, werd in 17ö7 geboren en huwde later (voor de broederschap) met de in 1819 toegetredene Kaatje (Catharina Elizabeth) Bender.

Aldus moet tenminste de oplossing zijn tusscben het bericht van Anagrapheus t. a.p. blz. 58, dat Sa art.je VV ultsen zijn vrouw was, en de melding van bh. tf7, waar Kaatje Bender genoemd wordt. Ook in de processtukken van 1820 lezen we van Kaatje Bender „zeggende, dat zy met Arie Goud is in God getrouwd'.

Sluiten