Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er een stuk ontbreekt. De ontbinding van de broederschap wordt stilzwijgend voorbijgegaan, van de naaste aanleiding daartoe

vernemen we niets.

Dr. van Gorkfim schrijft: „Wat onder gebed en psalmgezang " was begonnen, is ten langen leste onder allerlei^ gehaspel, zelfs over de beste manier van rijst koken, geëindigd".

Nu, we zullen zien, dat er wel ernstiger oorzaken waren, die tot de scheiding en ontbinding leidden.

Hebben we nu, óp grond van deze dingen, recht om een ongunstig oordeel over Maria's gedenkschriften uit te spreken?

Al noem ik ze: »niet in allen deele betrouwbaar*, ze zijn zóó waar, als men van een autobiographie verwachten mag.

Laura Marholm (') zegt: „is het reeds iets vrij ongewoons, dat een vrouw aanteekeningen van haar eigen geschiedenis nalaat, nog zeldzamer komt het voor, dat die aanteekeningen psychologisch bruikbaar zijn. In de meeste gevallen leiden zij ons op een dwaalspoor. De vrouw deelt zich niet mee, zooals de man, uit aandrang om zich zelf te leeren kennen. Zelfs de vrouw van beteekenis, die zelden voorkomt, en de oprechte vrouw, die misschien nog zeldzamer is, hecht weinig aan zelfkennis.

Ik durf niet beoordeelen. in hoeverre de waarheidszin in de zelfbeoordeeling bij den man grooter zou zijn dan bij de vrouw; dit durf ik wel zeggen, dat dagboeken als dat van 'n Willem de Clercq, zóó oprecht, zóó weinig zich zelf streelend, ook onder de mannen wel tot de zeldzaamheden zullen behooren.

Maria Leer werd te Edam geboren op den 20 Juni 17«8. (2) Hare ouders waren : Pieter Jansse Leer van Holsteyn en diens tweede vrouw: Anna Geertruy Gunthers „uit Kwakenbrug' (sc.

Quakenbrück in Hannover).

Reeds op 6-jarigen leeftijd verloor zij haren vader (Sept. 1794) en de moeder bleef in behoeftige omstandigheden achter.

Maria's moeder was een vrome vrouw, die met veel tact hare kinderen opvoedde en ze reeds vroeg op den Heer wees. „Dien God liefheeft, kastijdt Hij" (3) waren de woorden, die Maria haar gansche leven lang zou onthouden.

(') Moderne vrouwen blz. 9. . T

(5) Over liet nader onderzoek van Maria's geboortedatum zie Bylage J. _

m Me Anagrapheus t.a.p biz. H. Waar ik hier en in het vervolg van Mams levensgeschiedenis hare gedenkschriften citeer, is het souis, zooveel mogeljjk verkort.

wnc hecronnen. is ten langen leste onder allerlei gehaspel, zelfs

Sluiten