Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nu, kind, kijk dan maar altijd naar je minderen, dan heb je zelf nog overvloed." (')

Helaas, al spoedig ontviel ook de moeder aan hare kleinen (kort vóór of in April 1796) en, nog geen 8 jaren oud, stond Maria reeds alleen op de wereld.

Het „Arme-Weeshuis" van Edam nam Maria en haar drie jaar ouder broertje Coenraad op (April 179t>) (2). Gelukkig was de weesvader een goede man, die wist, wat een kind toekwam en het jonge volkje wat vrij liet in hunne bewegingen. Van het begin af voelde Maria zich tot hem aangetrokken ; meer dan de anderen was zij in zijn gezelschap, haar grootste lust was: bij Vader den Bijbel te lezen, en de oude man had zelf schik in het onderrichten van zijn schrander discipeltje.

Meen echter niet, dat Maria een droomerig, onnatuurlijk kind was — onder de anderen was zij steeds vooraan en evengoed bij het uithalen van streken.

Reeds in het weeshuis openbaarde zich dat levendige, doortastende karakter, waardoor zij bestemd was, later eene groote rol te spelen; maar tevens toonde zij een alles trotseerende eerlijkheid, een rondheid, die vaak tot het brutale oversloeg en naast haar jeugdigen overmoed wel eens noodlottig voor haar werd.

We gaan nu die weeshuisjaren stilzwijgend voorbij, ze zijn meesterlijk geschilderd door Anagrapheus.

Eén voorval melden we slechts, omdat het van grooten invloed werd op haar geestelijk leven.

De meisjes waren aan het touwtje-springen; uit een valsche grap trekt Maria plotseling het touw strak en daar slaat haar vriendinnetje neer, achterover, met het hoofd op de steenen. „Geen schreeuw wordt gehoord, geen bloed gezien, maar bewusteloos en bleek wordt het arme kind bij vader binnenge-

(') Anagrapheus t. a p. blz. 8.

(») Anagrapheus t. a. p. blz 8 maakt melding van een .één jaar jonger" broertje Ik beschouw dit als een vergissing en houd me aan de opgaren van de Weeshuisboeken.

Nog in een ander opzicht zjjn Maria's gedenkschriften hier onjuist of onvolledig — er bleven meer dan twee kinderen achter Twee werden er in het weeshuis opgenomen, maar een, Anthonie Leer (geboren Jan. 1779 dus toen 17 jaar oud) werd slechts onder voogdij gesteld van de ,.Regenten der Armenkamer'',

Zie hierover en voor enkele bijzonderheden betreffende het weeshuis te Edam: Bijlage I.

Sluiten