is toegevoegd aan uw favorieten.

De Zwijndrechtsche Nieuwlichters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de later gevonden briefwisseling van de afdeeling Mijdrecht is ons een merkwaardige brief van Valk bewaard, dien ik hier

weergeef.

(Copieboek C bl. 71 env.) Kb. Mijdrecht, 25 Aug 1836.

In 1815 ben ik als Schout en Secretaris geplaast te Noordwaddingsveên, de moeyelijke wegen omtrent de Administratie in opgemelde kwaliteyt. dreef mi) naar God, onwetende van Gods doel in deze met ons maakte God zich op eene zonderlinge wjjze in de Liefde aan ons bekend, zoodat er zigbaare wonderen gebeurden met gezichten, verrukkingen'en Liefdensuitgangen en werken des Geesten, Echter alzoo alles dat er geen de minste wanorde off doorvloeyingen plaats hadden.

In 1816 kwam B. Stoffel met Teunis Wolfers ieder met een poonschuyt uit Amsterdam b|j ons of by mjj aan de werlT off woonplaats en na eenige tyd bjj ons te hebben geweest betuigde B. Stottel dat God hem had getoond, dat het waare Licht bü ons was, waardoor Hij van die tijd af aan ons gebonden werd. God ging met ons voort onder zwaare strijd zich meer en meer openbaarde, en B. Stoffel kwam van tijd tot tüd bü ons en wij, Namenlek mijn vrouw en ik ondervonden te zamen intusschen eene geestelijke kracht ot werking of geboorte waar door wfl verstonde hetgeen in Jesaia 9 vers 5 en 6 gezegt word, L'j

En dit hielde wy geheim en door God al voortgaande tot in 1817 kwam B. Stoffel bjj ons, werkende dagelijks vleescheljjk en geestelijk om het huys Gods te bouwen, onderzoekende te zamen wat er voorzegt was en stont te gebeuren - dit alles ging onder strijd kruys en Ljjden.

Intusschen had B. Stoffel kennis gekregen aan M. Leer, die Ie Amsterdam woonde en werd van gevolg dat Hij Eyndcljjk met haar als zijn vrouw vereenigd zamen leefde... daar nu is Arie Goud en Sara Wulfse van Rotterdam bg ons gekomen.

In Arie Goud was de Liefde zoo overvloedig dat Hij bjj ons in huys komende ter naauwer nood konde gaan, niet anders doende dan ons, zonder te kunnen spreeken, kussen en liefde bewijzen op Eene krütdijke wijze Zoo dat wü al ras vernaame, dat dit meer dan ordinair was, toen zulks wat bedaarde werd Arie Goud door Eene onzigbaare hand en boven natuurlijke kracht bewerkt en als ontmensd en opgewonden, Soms hard en pijnlijk schreeuwende, dit wilde B. Stottel tegen gaan met hem medicijnen in te geven (!) maar te vergeefs en dat werk ging zoo voort dat hij in weynig 2 of 3 (dit weet ik niet regt meer) dagen geheel buyten hem zeiven was, En dingen begon te verrigten, die in de Propheten Psalmen en openbaringen voorzegd zijn, wat God in die (daarbedoelde dagen) doen zouden allervreeselpste dingen in geregtigheid en dit geschiede Enkel door God» kracht en door de Menschen in het beeld uitgewerkt, juyst even zooals de Acteurs en Actrices in de

[II ies 9-5 en 6: Want een kind is ons geboren ... .der grootheid dezer heerschappij en des v'red'es zal geen einde zijn op. den troon van David en in zVn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gerichte en met gerechtigheid