Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schouwburg oen of ander stuk uit oeffenen en bunnen Kol na de zaak juyst spelen en afmalen — allo godlijken zaken, met vreese, beeven, Ernst en angst uitgewerkt en dat alles wel zoodanig dat de Gantsehe Natuur zieh als op Zijn Bevel door B. Ary uitgeocffend met Eene lJzere meetroeden in de hand Hem gehoorzaamde,

Daar het op dien dag deB morgens zeer schoon Zotnersweder was, ik meen dat het in April was, En thoen B. Ary met groote kracht begon te Roepen God dondert, God bliksemt, begon het weder buyten te veranderen en allervreeselijkat te Dondoren, Bliksemen, Regene en Waayen (dit kan ik zonder Eerbied niet schrijven) en dat voornamentlijk opmerking verdient was, dat het op Zyn geroep terstond gebeurde, zoodat ik niet anders kon zien en ontwaren als dat God met zyne kracht en tegenwoordigheid bjj ons zich in die werken vertoonde.

O! vreeselijke dingen daarna heeft God ons door Hem de gansche kruisiging en opstanding van Jezus getoond, zooals die geschied is> daarna de uitstorting van den Heyligen Geest waarvan de kracht voor onie oogen stoffelijk zich vertoonde — daarna had de Broederlijke verceniging op Eene plechtige Godgewijde wjjze plaats — onder uitstorting der goederen, waarbij M. Leer met uitstorting van haar mandje oude klederen en lappen haar geld bestaande in Eene Schelling of sestehalf agter hield, terwijl ik en myn vrouw alles gaven en daarna onze goederen aan de Broeders en Zusters die alle behalve Arie Goud min of meer behoeftig waren, uitdeelde. En thoen werd mijn vrouw van alle op Eene Godlijke wijze voor moeder verklaard en ook genaamd. Zelf kon B. Ary haar niet voorbij gaan, zonder zich voor haar ter aarde te buygen, terwijl Hij zelf in die werkingen zeyde tegen de Broeders en Zusters, Ziet daar uw vader wijzende op B. Stoffel en Ziet daar uw moeder, -wijzende op Z. Valk, dit alles is geschied op Eene meer als menschelyke wijze, daarna hebben wij zien gebeuren hetgeen er in Jeremia 30: 6 vermeld is (Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? etc.) uit de Lendenen van B. Stoffel, alle vreeselijke dingen in geregtigheyd.

Daarna zijn ons de mishandelinge vertoond, slaan schelden, mishandelingen bespouwen en bespotten, daarna de Liefde en blijdschap in God, vervolgens zijn ons de Apocaliptische Beelden meest alle door B. Verdoes vertoont en verklaart de Gantsche geboorte van den Mannekken Zoon de grijping van het Beest en de Valsche profeet door B. Stoffel die op eene verwonderlijke wijze met beyden zijne voeten op de keel van B. Arie en B. Verdoes werd gepl aast en voorts de oprigting van Gods Rijk op aarde met de Zalving, die aan rnjj letterlijk door B. Verdoes zonder iets Enkel door Gods kracht, onder deze woorden : „Gij zjjt Priester in der Eeuwigheid na de ordeninge Melchisedeks is uitgeoeffend — en dat was oogenblikkelyk van gevolg, dat ik den Oly hoorde van mijn hoofd druypen maar niet ziende, en mjjne hoofdharen waren als Enkelde Oly ook mijne handen, en het geheele Huys werd met eene onbegrijpelijke aangenaame Geur vervuld, zelfs zoo dat de vijanden en Menschen buyten moesten getuigen van den aangenaamen

Sluiten