Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reuk en overal waar ik ging of was, was mjj alles Heylig, eene heyhgheid, die mjj geheel doordrong, beter naam weet ik het niet te geevenen dit alles is geschied zonder cenige de minste middelen van ons daartoe gebruikt te hebben, Enkel alles de verwezenlijking van Gods kracht.

Daarna zijn Arie Goud en D. Valk uit den Huys gehaald en in de gevangenis gebracht te Waddingsveen, terwijl de overige Broeders en Zusters bjj Elkandere in mijne wooning bleeven en waaraan God zich

verder in zijne wondere vertoonde. ,

Bij die gelegenheid is door B. Verdoes vertoont de waarheid reende op het witte paard, met Een boog en pijl in de hand juyst zooals er in de openb. staat, die met een kragtige stem M. Leer dagvaarde voor de waarheid, die niet willende komen en thoen wilde Z. Valk in haar plaats gaan staan waartegen werd gezegt, dat qj niet behoefde te komen.

Een of twee dagen daarna bragt men B. Stoffel ook bij ons in de gevangenis. Toen wy gezamentlijk zongen het lied „God zal nuj z«n aangezicht toonen," kwam er een voor ons zigbaar Ovaal Rond met 7 ligten of ogen — verbeeldende naar ons oordeel Gods aangezicht, di ging al op en neer, niet stil zijnde en duurde eene geruyme tijd

Eenige dagen later kwam het zoogenaamde dorpsgerecht en lieten B. Stoffel terwgl hij op zijne kniën Ernstig voor hen was biddende 39 of 49 Rottingslagen geven totdat dezelve aan stukken ging, daarna heb ik zijn Rug, die groen, blauw en geel was, gesmeerd en na eenige da-en hebben zj ons na Br. Valk aan de bespotting te hebben blootgesteld, weder naar mijn woonhuys gebracht, al voortgaande me wonderen te doen - heeft het gezegd bestuur beschuld.ginge tegen ons gezocht en processe verbalen opgemaakt, die op niets uitgeloopen zijn. Daarna zijn B. Stoffel, B. Ary, Saartje Wulfse en M. Leer te Gouda in de Gevangenis gebracht en hebben daar meene ik 3 maanden gezeten Intusschen deede God dagelijks bij ons wondere, de geheele optocht der kinderen Israels van tjjd tot tijd ons vertoonde hoe God met hen Behandelt had, En wat Hij ook met ons doen zoude het kruys, Igden, vervolging en gevangenis vertoont, maar ook Eindelijk de Heerelfl e overwinning en kroning van den Vorst des vredes. Met Een woord, dat in den Bijbel geschreven staat heelt God ons in werkende Beelden vertoont het Eynde van de schaduwe en begin van 't wezen, meer kan ik er niet van zeggen, en dit alles heeft weken agter den anderen geduurt, dat indien ik machtig was, ieder zaak omstandig te beschrijven ik zeker een boek nog grooter dan de bijbel nodig zoude hebben.

Op dit oogenblik bij het bedenken hoe uw het ware van het valschc het best te doen verstaan worde ik herinnert, dat ik ook valsche peerlen heb zien uitdeelen en dat er verscheyden waren die ze aannamen.

Onder deze laasten zien ik uw met alle die na de dwalingen van Bos

luyBterden.

(Noot Bliikbaar had Mets aan Valk gevraagd om een verhaal van de stichting der broederschap Valk schrijft aan 't slot „Hiermede aan uw verlange voldaan te hebben ™nder'toewensching dat g» er een goed gebruik van moogt maken. )

Sluiten