Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgingen uit die eerste jaren bespreken en letten op de houding der overheid tegen hen en op hunne houding tegenover de wereldlijke macht.

Het bijvoegsel van Mullers boek: „De waarheid van Gods vrijmagt , geeft een „verhaal van de mishandelingen, den Auteur en zijne Broeders en Zusters om der waarheidswille aangedaan." I erecht noemt Mr. Quack ze: „fragmenten eener eentoonige geschiedenis

van smaad en lijden." (!)

Het eerste verhaal geeft een nadere bevestiging van het reeds door Maria vermelde voorval op 3 tot 7 Juli 1817 te Puttershoek.

Het tweede verhaal verplaatst ons naar 17 Februari 1818.

Muller en Maria waren naar Warmond gegaan, ten huize van Hendrik van Dijk, om hem „een Christelijk bezoek te geven . (2)

Zonder eenige aanleiding (althans volgens dit verhaal) werden zij door een veldwachter uit het huis gehaald en onder vloeken en schoppen tot buiten het Warmonder hek gebracht. Muller diende eene klacht in bij de Gedeputeerde Staten, waarvan een copie achter het verhaal volgt, maar wat deze klacht uitwerkte, is mij niet bekend — ik denk : niet veel !

Kort daarop werd het nog erger — en daarvan bericht het derde verhaal. Het woonhuis van Valk werd op den 11 April 1818 letterlijk bestormd, en dat niet alleen onder oogluikend toezien der politie, neen ! „de boosheid is eindelijk zoo hoog gestegen, dat het gemeentebestuur van Bloemendaal verzeld met een aantal inwoonders het woonhuis van Valk hebben bestormd .()

Den volgenden dag hebben zij Muller, „terwijl hij op zijne knieën voor zijne vijanden (van hunnen kant beschouwd) was biddende, negen-en-dertig of negen-en-vecilig stokslagen gegeven". (4)

(') „Uit de eerste (lagen etc." bladz. 6.

(n Zie Bijlage II. Kerkeraadsnotulen van Warmond. , ,

[a] Valk was door den ambachtsheer afgezet en in April 1817 als schout en

86 moemLÏal. Taa^hleTs^rile is, is niet de gemeente Bloemendaal b« Haarlem, maar een buurtschap bjj Waddingsveen, kerkelijk met Waddingsveen

VeUeenpoldder Bloemendaal, nu gedeeltelik tot Waddingsveen gedeeltelik tot Gouda behoorende, behoorde voor 1 Juli 1870 tot de gemeente Broek c. .

Bü de wet van 1 Juni (Stbl No. 88) 1870 zUn de gemeenten Noord- en Zuid-Waddingsveen vereenigd en is de gemeente Broek opgeheven.

Xk wii8 hier op de verwantschap met den reeds Reciteerden brief van . Zie \>U 55 Een van de gronden, waarop ik (b« de besprek,n« van Heringa s handschrift) de mogelijkrieid stelde, dat Valk de schaver is van dit Bgvoegsel.

Sluiten