Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Aan den Burgemeester van de Gemeente Zwijndrecht.

Daar ondergetekende bevel ontvangen heeft van den Almachtigen die zegt ik zal zijn die ik zijn zal U Burgemeester zijnen Eeuwigen wil bekend te maken, als dat wij van heden en voortaan van geen Jong geborene kinderen meer Aangifte kunnen doen, zoo geven wij U als Burgemeester, bij dezen daar kennis van, zoo als wij daar van ook berigt aan den Governeur dezer Provincie gezonden hebben. — en verwagten van U Burgemeester de U gegeven bevelen uit de tans bestaande wetten voortvloiende, wegens het niet Aangeven van Jong geborene kinderen, met de zoo veel mogelijkste stilte voor de gemeente van Zwijndrecht te willen uitoefenen ter bewaring van de rust voor de gemeente.

't Welk doende,

ABRAHAM BOSCH.

Zwijndrecht, den 11 Maart 1835.

Werkelijk verbazen wij ons dan nog over den zachten toon, die in de hierna gevolgde correspondentie der autoriteiten klinkt 't was toch niet minder dan een formeele oorlogsverklaring !

Een ander request, verzoekende (als dat woord ooit bij de broeders past) vrijstelling van dienstplicht, zal wel niet veel ondergedaan hebben voor het voorgaande, als we afgaan op de onderteekening, die ons alleen in de correspondentie is bewaard : ,,de Messias in den Burgt Zion". Zwijndrecht, 27 Sept. 1835.

,,Verzoeken" konden zij niet en wilden zij niet. Valk spreekt het duidelijk uit, in een brief van 28 Jan. 1831. (*)

„Wij kunnen de eer, die onzen God alleen toekomt aan geenen anderen geven; namentlijk om eenen Koning, die tot dusverre niet met ons in éénen geest staat, welke die van den Koning der Koningen is, Zijne majesteit te noemen . .. wij oordeelen dat den Almagtigen God alleen allen Lof, magt en majesteit toekomt.

Ook kunnen wij aan een ondergeschikt persoon, alsof hij de magt hadt, geene verzoeken doen, maar wel berigten mededeelen, misslagen aantoonen en getuigenisse der waarheid geven.

(') Copieboek C. blz. 21. 't Was naar aanleiding van een request aan den koning, dat zeker 9prak van „Zijne Majesteit''.

Sluiten