Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het slot was, dat alle opvarenden naar Dordrecht werden gebracht. Valk en zijne vrouw, Arie Goud, Kaatje Bender, Muller en Maria werden in arrest gehouden en de anderen naar hunne woonplaatsen getransporteerd. (')

Het verhaal van Maria wordt weer in de hoofdzaken als waarheid bewezen door de officieele bescheiden.

Uit de „Resolutiën van Burgemeesteren van Dordrecht" haal ik een gedeelte aan van de correspondentie met den Gouverneur van Zuid-Holland. Deze schrijft aan den Burgemeester van Dordrecht : ,,Ik verneem, dat in de vorige week, in een aak.... een aantal dergelijke dweepzieke Personen, als zich vroeger wel eens te Puttershoek en onder Waddinxveen hebben opgehouden, te Dordrecht aangekomen zijn, en onder meer andere buitensporige bedrijven, ook het H. Avondmaal op den open dijk zouden hebben gevierd,... en dat verschillende oproerige geschriften bij dezelve gevonden zijn." (2)

Het antwoord luidde: „de bedoelde personen bestonden uit niet meer dan zeven mannen, zes vrouwen en zeven kinderen, welke zich bevonden in een kleine Maaspont (over welke zij van ruwe planken een afdakje getimmerd hadden).

... het waren grootendeels Landwerkers, die naar men zegt, daar begonnen waren met in het gors wortels van Willige bomen uit te steken. ...

De Heer Officier van Justitie van dit Arrondissement besloot zich derwaards te begeven ... toen hij zich tot de voornaamste van hen wendde, lieten die zich zeer dweepziek uit, en zeiden hoofdzakelijk geene andere Wetten, dan die van God zelve tot hen kwamen, te erkennen; dat het nog de tijd was, of de regering van de magt der duisternis, en dat zij derhalven naar hunne Godsdienst of leer, aan geene zondige of Wereldsche magten mogten gehoorzamen en dit toepassende op alle de bestaande autoriteiten, zelfs op Z. M. ...

Van het bedienen van het Heilige Avondmaal op den open dijk is ons niets bekend (schoon er wel gezegd is, dat zij zulks in hun schuit gedaan zouden hebben, doch 't geen zij niet er-

('1 Anaer. t a. p. blz. 65-67 verkort.

(') Brief van "den Gouverneur d.d. 1 Aug. 1820. Zie ReBol. 1820 deel TI. Gemeentearchief Dordrecht.

Sluiten