Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan inrigten naar het voorschrift en de leer van Jezus, beschreven door de heilige Evangelisten en Apostelen, gelijk de eerste Kristenen en geloovigen, te lezen in de Handd. der Apostelen, hoofd«tuk 2:41 tot 't einde, waar geschreven staat : „die dan zijn woord gaarne aannamen .... zalig wierden". En het 4e hoofdstuk, van vers 31—35: daar leest men als volgt, „Ende als zij gebeden hadden .... van noode hadde".

Met de navolgende persoonen, dewelke de Heere alle, in eene meerdere en mindere mate, met zijn licht heeit believen te begunstigen, namelijk: Stoffel Muller als den oudsten broeder, gedomicilieerd te Puttershoek; Maria Leer te Amsterdam; Ary Goud, te Puttershoek; Sara W u 11 s e, thans woonende te Puttershoek; Klaas Davids met zijne huisvr. Aagje Blomhof, wonende te Noord-waddingsveen; Cornelis V e r d o e s met zijne vrouw Geertruy Versluys, gedom. te Noordwaddings veen; Cornelis Groeneveld met zij n vrouw Dirkje Kroes, te Noord waddingsveen; Machiel Hogervorst, te Noordwaddingsveen ; en Dirk Valk met zjjne vrouw Helena van der Gijp en deszelfs dochter; benevens Gerretje Frujjt, dienstmeid van gemelden Dirk Valk; dewelke alle gezamentlijk uitmaken eene Christelijke Broeder-gemeente, die de Heere God daar is beginnen te stichten, met hun dadelijk het geloof, door de liefde werkzaam, te doen betrachten, zoodat zij nu niet meer bloote naam-Kristenen, maar levende leden van Kristus zijn geworden.

Dan, nadat zij alle vooraf vele bespottingen, en sommige hunner grove mishandelingen hadden moeten ondergaan, hebben de menschen, die tot het Antichristische of Rijk der duisternis behooren. hen zoodanig door de vijandschap, die de natuurlijke onwedergeborene mensch tegen de waarheid en het Rjjk des lichts heeft, geljjk door alle tijden, van Adam af tot nu toe gebleken is; ja 't welk God gezegd heeft: „ik zal vijandschap zetten enz.") op eene geheel ontmenschte wjjze mishandelt, dat ze hen alle hebben gelasterd, geslagen, gedeeltelijk van hunne goederen beroofd, het huis van gemelden Dirk Valk bestormd en sommige hunner in de gevangenis geworpen te Waddingsveen eerst, nameljjk Arie Goud, Dirk Valk, Stoffel Muller, Maria Leer en Saartje Wulfse voornoemd: — alwaar de menschen, onder het bestuur van Waddingsveen en Bloemendaal, in de gevangenis S. Muller of 49 stokslagen hebben gegeven, zoodat, den veldwachter zijn stok aan stukken slaande, en zijne Rug en Armen bont en blaauw waren, terwijl hij op zyne knieën voor hen was biddende ; en waarvan de voornaamste aanvoerder was Leendert van Rjjn, van beroep Koornmolenaar, wonende te Bloemendaal, assessor dier Gemeente.

Na aldaar drie dagen te hebben gezeten, hebben zjj ons uit elkander gedreven, en Dirk Valk verboden eenig mensch bij hem in huis te ontvangen : hetwelk hij van Gods-wege niet heeft kunnen gehoorzamen, zoodat zij kort daarna S. Muller en Maria Leer, A. Goud en Sara Wulfse weder bij voornoemden D. Valk uit den huize hebben gehaald en geboeid naar 't Gijzelhuis te Gouda getransporteerd, onder directie van gemelde van Rijn; en alwaar zij 13 weeken als misdadigers zijn behandeld en weder ontslagen, zonder hun eens te hebben verhoord; tegen welken handel S. Muller in de gevangenis heeft geprotesteerd met brieven aan de onderscheiden regtbanken,

Sluiten