Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder in het bijzonder, voor zooveel hein alleen aangaat, en in het generaal, alleB waarheid te zijn.

Ook zijn wij gehouden het navolgende aan U allen, o Regters ! en wie het verder aangaat, nog te moeten getuigen.

Weet dan, dat wij de Gezalfden des Heeren zjjn, waarvan God spreekt, tast mijne gezalfden niet aan of mijne Profeten ! om door hen Zijn werk te doen; om den hemel te planten en de aarde te bouwen en te gronden. En wee hen, die ons daarin hinderlijk zijn '

En daarom, o Vorsten ! wilt de wet der wijsheid hooren ! en gij Regters! tot den stoel der eer gekoozen, verdraagt Zijne tugt, die U Zijne liefde toont! Wie ons verwerpt, verwerpt Hem, die ons gezonden heeft. Gg zult u niet kunnen verontschuldigen met te zeggen: wjj kunnen niet denken dat zulke verachte en slegte menscben van God gezonden zjjn : want gij hebt een getuigenis, dat het een arm en veracht volk zal zjjn, opdat Hij de wijsheid dezer wereld tot dwaasheid wil maken: want wie wijs wil worden, wordt dwaas in deze wereld.

Wjj getuigen van de waarheid en roepen onze medemenschen toe: staat af van ongeregtigheid; spreekt de waarheid met uwen naasten, nit een rein hart, eene goede conscientie en een ongeveinsd geloof, gelijk wjj op heden doen; voor de waarheid goed en bloed opofferende, opdat ze overwinnen mogen en het menschdom eenen bestendigen vrede bekome !

En zóó verklaren wjj dan, in de tegenwoordigheid Gods, die onze nieren proeft, dat wjj niet beledigende hebben gesproken, noch van den Koning» noch van de Regters, noch van de Justitie, noch van den Subsistut- [en] Hoofd-offlcier, noch ook van iemand; maar alleen, overeenkomstig Gods getuigenis, van de waarheid getuigen. En zooveel als er naar dezen regel niet zullen spreken, 't zal zijn dat zjj geen dageraad zullen hebben, zegt de Heer, de Almagtige.

En zoo hebben wjj dan, om ons zeiven en anderen te behouden, naar dien regel, gelijk Kristenen verpligt zijn, tegen 't kwaad gesproken, zoodat onze zaak ten onregte voor de correctioneele teregtiitting is getrokken als daar niet behoorende. En die meent hierdoor beledigd te zijn, bedriegt f-ichzelven, en dien geest ia niet uit God, maar uit de wereld, die in het booze ligt.

Terwijl Jezus de waarheid zeide van de Schriftgeleerden en Phariseën, meenden zjj ook, dat zjj smaadheid aangedaan wierden : en daardoor is die schjjn van vijandschap in hun gekomen, waardoor zjj in staat waren Jezus te dooden, zjjne leer te verwerpen en zichzelven rijp te maken voor dat ontzettend oordeel Gods; en op die wijze zijn ze alle verleid, die de Profeten en Martelaars gedood hebben. En daarom zeggen wjj nogmaals : ziet toe voor uzelven, o Regters ! wjj moeten u waarschuwen, om vrjj te zjjn van uw bloed, hetwelk anders van onze handen zoude geëischt worden : en zeggen nog, als gij de gezalfden des Heeren verwerpt, dat gij zult bevonden worden tegen God den almagtigen geprocedeerd te hebben. En het zal door Hem bevonden worden in uwe ooren, dat gjj niet naar de wet, die bij Hem wet is, gevonniid hebt; en uw oordeel, zoo gjj niet hoort zal des te zwaarder wezen, doordien gij nu zoo veel meer licht hebt.

Het is immers duidelijk genoeg te zien, dat de geheele gerigtshandel, in

Sluiten