Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn begin, midden en einde, tegen ons gehouden, geheel onregtvaardig is, uit de uitdrukkingen van den voormelden arbeider, die ons dreigde te laten verzuipen, en het antwoord van den gem. onder-officier daarop gegeven, dat beide boos en vijandig is, hoe regt het ook moge schijnen. Want Jezus zegt, dat een kwade boom geen goede vrucht kan voortbrengen. En uit zoo een duivelschen geest is men nu begonnen ons (het volk van God) te verdrukken en te vervolgen: en zulks heeft immers zijn grond of wortel niet in (ïods wet, God boven al, en zijnen naasten als zichzelven liet te hebben V Nu, al wat daar zjjn grond of wortel niet in heeft, zal God van den aardbodem verdoen door den geest des oordeels en der uitbranding; want de Heere zal een snel getuige zijn, en wjj met Hem, tegen degenen die zijn getuigenis verwerpen en zich behelpen willen met schijniegt, tot verdrukking der op-

regten in den lande.

Wij dan getuigen zulks uit liefde voor de waarheid en de geregtigheid, en tot heil van ouze medemenschen, dien onze God ooren zal geven om te hooren ; en dat zal dienen tot verharding van sommigen, opdat de mate hunner ongeregtigheid vol worde, en opdat de Schrift vervuld worde : wie rein is, dat hij nog reiner worde, en wie heilig is, nog geheiligd worde : doch wie vuil is, dat hjj nog vuilder worde, en wie onregt doet, dat hjj nog onregt doe ! En zoo getuigen wij dan, dat deze handel en alles wat tot heden door de onderscheiden Regtbanken, daar wij voor gesteld zyn geweest, van het begin der gevangenneming van Stoffel Muller af, te Dordrecht in den jare 1817, enkel vijandschap is, voortvloejjende uit den geest des Antichrists of tegen-Christus, dat is, den geest des duivels, die zichzelve weet te verbergen en zich ook verbergt voor de kinderen dezer wereld; zoodat de menscben zullen meenen Gode eenen dienst te doen. ruit de regtvaardigen te dooden. En welke geest in dit geval klaar openbaar is in het ,,weldadig" noemen een getal van 21 persoonen, groot en klein, te laten verzuipen.

Ook zjjn wjj volkomen bereid rekenschap van ome Leer te geven, en aan te toonen dat het enkel leugen is, nameljjk. dat onze leer tegen de Maatschappij zoude aanloopen; maar, daarentegen, dat er nooit geen heerljjker Maatschappij op aarde geweest zoude zjjn, indien de leer van Jezus, die de onze is, geleerd en betracht wierd. Onze geschriften kunnen van onze gevoelens, aangaandp de waarheid die in Jezus is, getuigen. Het eerste werk is te Utrecht bjj P. Mongers uitgegeven en getiteld: ..iets over het nieuwe licht, 't welk de oude, zuivere eenvoudige waarheid is, die tot de godzaligheid is leidende". Het andere wordt bij J. Hendrikse, Boekdrukker op de Hoogstraat te Rotterdam, uitgegeven en is getiteld: „Zamenspraak tusschen Jezus en de akkerlieden" beide door Stoffel Muller geschreven. En het derde afschrift voor de Pers klaar liggende, door hem in de gevangenis te Gouda geschreven, ligt in een houten kistje bjj onze andere Geschriften, op het stadhuis te Dort, bjj onze in arrest genomen goederen: en hetwelk reeds waarschijnlijk het licht zoude gezien hebben, indien het ons niet aan middelen had ontbroken. Het is getiteld: „Gods I rijmagt over en met zijne schepselen, naar het Evangelie van Jezus enz." Ook is daarbij gevoegd: .,een omstandig verhaal van al de mishandelingen en vervolgingen ons aangedaan: benevens de brieven des aangaande, aan de onderscheiden Regtbanken, den Gouverneur van Zuid-Holland en den Koning geschreven". En wij willen, dat

Sluiten