Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze alle van de Regters en onderscheiden Leeraars gelezen worden, indien het zjjn kan : en zijn bereid om daarvan nader rekenschap te geven indien men ons daartoe roept. Edoch wjj verbinden ons aan geene Formulieren van bjjzondere sectens; maar trachten het Kristendom in zijnen eersten luister hersteld te zien, geljjk onder ons een begin genomen heeft, volhardende in de leere der Apostelen en in de breking des broods en in den gebede, met één hart en ééne ziel, bezittende alles als Gods eigendom, ten dienste van alle Gods kinderen, die de ware erfgenamen zijn.

Lieve Medemenschen ! die dit lezen: weet toch dat wjj dit niet schrijven om onzentwil, maar om Uwentwil, opdat de waarheid openbaar zoude worden, de leugen niet langer heerschen zoude, waar toch geen bestendig geluk in te vinden is. Ziet en onderzoekt; op vele plaatsen zijn wij mishandeld, geslagen, te Puttershoek, Warmond, Leyden, Waddingsveen, Gouda en Utrecht: en dat wordt nog weldadig genoemd : geen van de Regters heeft zich dat aangetrokken, hoe duidelijk ook de klare onschuld voor ons getuigde, en hoe noodzakelijk tegen zulke behandelingen anders de straffen noodig zjjn, daar wij ons allen altjjd als Lammeren onder gedragen hebben, naar het voorbeeld van onzen Meester, biddende voor onze vjjanden .en zegenende die ons vloekten.

Wjj bidden u, wie gjj ook zij t, laat u niet langer bedriegen door den algemeenen vijand dès menschdoms ! Keert toch eens naar binnen in uw gemoed en raadpleegt eens in opregtigheid met uwen God! En gjj vooral, Leeraars ! indien gjj nog eenig gevoel hebt voor de waarheid, spreekt toch eens met ons; en neemt alle», wat van ons, aan uwe ooren komt, zoo maar, niet aan, zonder ons te kennen of te onderzoeken ! Gij behoordet te weten! dat uit den mond van de wereld en deszelfs beminnaars geen goede Getuigenissen voor Jezus en zjjne ware navolgers kunnen komen ; en bidden u, wie gjj ook zjjn meugt, dat gij eens met een biddend hart tot God onpartijdig vraagt: zouden die menschen waarlijk van U gezonden zjjn ?

Speurt naauwkeurig in uwen Bijbel de teekenen der tjjden na ; en ziet, of dê vijand niet gekomen is als een waterstroom en alles overstroomd heeft, de aarde met duisternis en de volken met Donkerheid : en ziet dan, of het geen tyd is voor den Heere om de vervallene hutte Davids wederom op te bouwen. In naam des Heeren, trekt uit met tiarak en Debora, om dien grooten vjjand van het menschdom te bestrijden, opdat men niet langer op kromme paden ga, maar re^te paden voor onze voeten make.

Ook willen wij dat dit Schrift, inhoudende een getuigenis van waarheid aan onzen, in de waarheid beminden Vorst, den Koning der Nederlanden, ter hand gesteld worde.

Eindelek betuigen wjj dat dit geenzins geschreven is om iemand te beledigen : maar enkel, dat de waarheid en het regt openbaar en gehandhaafd zouden kunnen worden. En indien men verder voortgaat met ons te verdrukken, en gijlieden, die in hoogheid over dit land gesteld zjjt, ons geen regt doet, ja ons behulpzaam zjjt : gijlieden dan zien zult, dat God, die dit land geplant heeft, zal uitrukken, en dat Hjj gebouwd heeft, af zal breken ; want Hij is een God des gerigts. Daarom ziet toe voor u zeiven ! wij hebben het u gezegd in zijnen naam.

Wee ! o volk ! wee! o Land ! zoo gjj de stem, die heden tot u «preekt,

Sluiten