Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wee ! o volk! Wee! o land! zoo gij de stem. die heden tot u spreekt, verwerpt!"

Gij zegt : „verwaand!" „Geestelijke hoogmoed van de ergste soort!" Och ja ! Elke seciegeest loopt gevaar in sectehoogmoed te vervallen. Elk afgescheiden kringetje ligt er voor bloot, zich te gaan beschouwen als het „echte", „het ware Sion". De broeders

zeilden die klip niet mis.

Valk zegt in een zijner brieven: „niemand kan met die Leer goed werken dan zij, die van God door middelen en wegen tot Leeraars gevormd zijn en niemand kan tot Leeraar gevormd worden dan in de Broeder-vereeniging, hetwelk de gemeenschap der heiligen op aarde is en Gods Kerk en Rijk uitmaakt, daar God maar alleen zijn geest aan wil geven." (*)

Zullen wij die eenvoudige luidjes hard vallen - terwijl we dit ziektesymptoom bij zooveel hooger ontwikkelden waarnemen ? Zij hadden zoo veel van de wereld ondervonden — ook van de

zich Christelijk noemende wereld !

Hun geestelijke hoogmoed bleef tenminste nog getemperd door de liefde — ze mochten streng en scherp vermanen, bitter spottend werden zij nooit.

Wij voelen in de geschriften van die eenvoudige lieden soms doorklinken een toon als van de Psalmen : 't is telkens een stellen van hunne zaak in des Heeren handen, het inroepen van Zijne vrijspraak over henzelven en van Zijn oordeel over de vijanden.

Een wee ! doch zonder wraak !

Een vermaning aan vorsten en volken !

Arie Goud richt zich in de „Narede of Waarschouwing" van zijn vraagboekje „aan alle Keizers, koningen, vorsten, staten, Rijks- en Volksregenten en die hen in het bestuur behulpzaam zijn _ voorts aan alle zich noemende Christelijke genootschappen en Broederschappen — en vervolgens aan alle onze lieve medemenschen."

Ruimer kan het moeilijk — en daarin is iets overdrevens — in dat eischen van ieders aandacht is iets van verregaande o\ erschatting van zich zelf en van de beteekenis van hun optreden en toch moeten we 't zoo niet alleen beoordeelen.

(i) Briet van 27 Febr, 1836. Copieboek C blz. 60.

Sluiten