Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lea Ovaa Jan Mets

Phiiippus Mets. ik ben des Heeren Willem Heystek Kaatrina van Dijk.

Even moeilijk als het is, te zeggen, in hoeverre het beginsel van gemeenschap der goederen was doorgevoerd vóór de opstelling van dit contract, even moeilijk is het, een juiste voorstelling te vormen van de toepassing van het beginsel krachtens deze acte.

Heel duidelijk wordt er gemeenschap van goederen geleerd, maar toch niet volstrekt. Want wat beteekent. anders die bijvoeging : „en in gevalle het onverhoopt mogt gebeuren, dat een of meerder onzer zich wilde onttrekken,... zullen zij zich tevreden moeten houden met hetgeene nog van hun voorhanden is."?

Een rekbare en onduidelijke bepaling, die het behoud van het privaatbezit erkent. Nergens wordt dan ook in dit contract als verplichting voorgeschreven, zijne goederen geheel of gedeeltelijk in de gemeenschap in te brengen. Ieder blijft vrij, zóóveel te geven als hem goed dunkt. Slechts wat voor gemeenschappelijke rekening gekocht is, blijft eigendom der broederschap en voor de rest is de gemeenschap der goederen niet meer dan een gemeenschappelijk recht op de vruchten ervan.

Heel wat minder volstrekt dus dan het communisme der reeds gemelde Rappisten. (')

Dit contract, de grondwet, waaraan ieder zich bij zijne toetreding door onderteekening moest binden, bleef ongeveer 9 jaren van kracht. (2)

Nog een enkel woord over de jaren van het verblijf te Putters-

(') Zie de noot alhier op blz. 51.

(i) Omtrent de handteekeningen merk ik nog op, dat natuurlijk niet alle dateeren van 20 April 1823.

Zoover 'k uit de bevolkingsregisters der gemeente Puttershoek heb kunnen berekenen, teekenden 22 leden nog in 1823, de nummers 23 tot 52 zijn uit de jaren 1823—1827, de rest nog later, zells in 1832, toen de gemeente reeds verhuisd was naar Zwjjndrecht.

Het contract doet meerdere vragen rijzen.

Waarom heeft men Valk met zijne afdeeling te Mijdrecht niet laten teekenen ?

Erkende men die zusterafdeeling niet?

We zullen later zien, dat het gewijzigde Contract in de regeling van het communisme duidelijker was.

Sluiten