Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoek. Maria verhaalt er zeer weinig van en in het gemeentearchief van Puttershoek kunnen we niet veel meer gegevens vinden, dan om tot een overzicht van de toename der broeders

te geraken.

In een brief van 18 Sept. 182+ spreekt de burgemeester van „vreemdelingen, die in een groot getal door hen worden aangenomen." . _

Op een lijst van ± 1827 komen als inwonende in No. 09, i/

personen voor en in No. 44, 49 personen, te zamen dus 8b

De behuizingen te Puttershoek werden dan ook wat klein, maar daar kwam uitkomst. Te Zwijndrecht was juist een groote scheepmakerij - „Welgelegen" - met een goed huis, voordeelig te koop — en men besloot de tenten op te breken.

Dat werd een drukke tijd. Van Puttershoek ging men de rivier over en zoo te voet - langs de Groote Lindt — naar Zwijndrecht ; natuurlijk niet allen te gelijk, maar zooveel als er in het

nieuwe verblijf plaats konden vinden.

Wanneer had deze verhuizing naar Zwijndrecht nu plaats.

Regt's herinnering (») zal wel niet ver bezijden de waarheid zijn, als hij schrijft: „van dien oogenblik af [de rustige nederzetting te Puttershoek] is zij allengs in bloei gestegen, vooral door de toetreding van enkele bemiddelden, waardoor het haar mogelijk werd een ruim gebouw te Zwijndrecht aan te koopen, hetwelk in 1829 geschiedde en met welk tijdstip de vestiging in deze plaats dagteekent".

Uit verschillende berichten wordt deze opgave waarschijnlijk gemaakt.

In een brief van 12 Mei 1829 meldt de Burgemeester van Puttershoek, dat zich in No 39, 19 personen bevinden en in No 44, 47 personen. Een sterke daling in zielental dus.

De Burgemeester van Zwijndrecht schrijft in een brief van - Aug. 1837 : ,, • • • zijnde de eersten van hen pas in 18o0 alhier aangekomen... en dat dezelve van dat tijdstip af aan, zich successievelijk binnen deze Gemeente zijn komen vestigen". Dit jaar 1830 is een onjuiste opgave, want we vinden reeds in l>-29 sporen van hun verblijf te Zwijndrecht. Den 19 Nov. 1829 had de burgemeester kennis gegeven van hunne komst aan den

(>) Zie alhier blz. 17.

Sluiten