Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vr. 48. „Maar aan wien zoude dan eigentlijk den doop wel bedient moeten worden?

Antw. Aan allen die gelooven."

Vr. 49 : „Maar zoude dan ook aan geene kinderen den doop bedient moeten worden?

Antw.: Daarvan is in den bijbel geen het minste bevel te vinden, daarom echter zoude men de kinderen van geloovige ouders, ook wel kunnen doopen."

Gemoedelijk! „men zou het kunnen doen!"

Toch, met het oog op de verantwoordelijkheid, die deze sacramenten opleggen, oordeelt Muller: „Het is beter dat er weinige tot hunne zaligheid dan velen tot hunne veroordeeling gedoopt worden, die Gods verbond ontheiligen en zich zelve daardoor onder een oordeel brengen of bij het gebruik van het Nachtmaal zich zeiven een oordeel eeten en drinken." (Vr. 51)

De begrafenissen hadden een eigenaardig karakter. Rouw toonde men niet. Wat Valk schreef (*) „wij zijn niet droevig, dat God ons uit dit aardsche tranendal in een vreugdevol, zalig leven overvoert" dat was de grondtoon bij een begrafenis. De kist werd op een baar op de schouders der mannen grafwaarts gedragen en onderweg zong men : b.v. „Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort." of ook Gezang 20.

We geven nu nog een kijkje in hun dagelijksche leven naar het bericht van een ooggetuige. (2)

... „Het was omstreeks het middaguur, dat wij ons aanmeldden en op de vrij ruime scheepswerf door eenen broeder werden ontvangen, die waarschijnlijk, even als de deurwachter bij de eerste Christengemeente, de vreemdelingen opwachtte en terstond, als inkomende regten onzer weetgierigheid, van eiken persoon een stuiyer vorderde. Wij traden dadelijk naar het aangrenzende gebouw en bemerkten, dat men de Broederschap reeds van onze komst verwittigd had. j Weldra bevonden wij ons in eene ruime, langwerpige en net betimmerde zaal, alwaar aan de eene zijde een veertigtal broeders en zusters aan eene lange tafel gezeten was, aan de

(') Zie blz. 14 alkier.

(*> Spectator. Een bezoek te Zwjjndrecht. Vaderlandsche letteroefeningen 1833 2e stuk blz. 582 enz.

Sluiten