Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wierp het hoofd achterover, zette zich schrap en, terwijl hij het heft van de stalen vork in de vuist nam, en daarmede nu en dan op de houten tafel klopte, mengde hij zich in het gesprek. Nu hoorde ik weldra, wat mij reeds bevreemd had nog niet te hooren, een stortvloed van meer en min gepaste bijbelteksten... Het ongeluk wilde, dat eene onzer vrouwelijke reisgenooten, naar hedendaagschen smaak, het voorhoofd ter wederzijden met sierlijk krullend hair bedekt had, hetwelk door den wind vrij wat was uiteengewaaid.

Deze onschuldige lokken vielen den ijverigen Spreker in het oog, de meer zwierige kleederdragt zal er ook iets toe bijgedragen hebben, tenminste, terwijl hij zich naar de vrouwen keerde, verklaarde hij onbewimpeld, dat ook ten duidelijkste bij dezen ,,de wereld en hare begeerlijkheden" de bovenhand hadden.

De apostel Paulus immers had reeds gezegd: 1. Tim. 2:9: „Gij zult u geene vlechtinge des hairs maken'.

De Spreker, die geduldig den schotel voor hem onaangeroerd liet staan, beweerde, dat het ware doel der gemeente alleenlijk bestond in de wet van God lief te hebben boven al, en onze naasten als ons zeiven.

Dit nu was, meende hij, bij den tegenwoordigen toestand der maatschappij onmogelijk. Men moest zichzelven geheel en al verloochenen, zijne goederen ten beste van anderen geven, deze Christelijke volmaaktheden in een kleinen kring zoeken en anderen daar trachten in te wijden...

Het uiterlijke voorkomen der broeders en zusters was, over het geheel genomen, niet ongunstig; de meesten waren reeds mannen of grijsaards, enkele jongelingen zagen wij; hunne kleeding was de gewone schipperskleeding. De vrouwen echter hadden eene soort van uniform : een zwart kapje, dat om het hoofd sloot en geen enkele blonde of bruine „vlechtinge des hairs" liet ontsnappen ; daarbij een donkerbruin jak en rok van zeer grove stof...

Wij vertoefden nog eenige oogenblikken in het meer gemelde gebouw, op eenigen afstand van de eigenlijke woning, waar de onlangs verplaatste Chocolade-fabriek is opgetrokken.

Sluiten