Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En ook het vervolg van den tekst weet Ary Goud in het voordeel van zijne uitlegging te verklaren: „want wat weet gij vrouw. of gij den man zult zalig maken, of wat weet gij man, o gij e

vrouw zult zalig maken?"

Dit beteekent volgens Goud: „verlaat zulk een vrouw, diezic door dat gedrag van u scheidt en gehoorzaam Jezus woorden. Want gij weet toch niet, of gij haar zult zalig maken. ( )

Muller bespreekt in zijn vraagboekje het huwelijk aldus:

„vr. 45. Maar wat zegt gij van het Huwelijk, onder de zoogenaamde Christenen V

Antw.: Dat dezelve gewoonlijk uit instinct of natuurdrift, of uit

belang worden voltrokken, en dus niet uit een Christelflk grondbeginzel, waardoor de wezentje boerderij voor God bevordert wordt... alhoewel het beter is, dat er zoodanige huwelBken bestaan, dan dat er in het geheel geene verbintenissen van dien aard aanwezig zijn • uit hoofde door dezelve veele grootere en onnatuurlijke daden, en derzelver rampzalige gevolgen en onheilen voor te komen, [moet zijn: worden voorkomen]." „

Muller stelt dus een „wereldsch huwelijk" boven „vrije liefde.

Het ideaal huwelijk is echter het Christelijk huwelijk.

„vr. 46. Maar welke zijn dan de wezentlijke vereischten, waarop

een Christelijk Huwelijk gegrond moet zijn ?

Antw • 1° Moet hetzelve niet willekeurig geschieden; noch toetoegelaten worden, dat gelovigen met ongelovigen het huwelUk aangaan ; want de Schrift zegt „dat men met de ongelovigen geen juk moet aannemen-, en verder zegt zij: „hfl die trouwe, d-e trouwe in den Heere!'"

Dan wijst Muller aan, waarom het samenwonen van een ongeloovige met een geloovige schadelijk is: De kinderen kunnen met Christelijk worden opgevoed, want wat de een opbouwt, breekt de ander weer af; — de gemeenschap der heiligen kan in zulk een huisgezin niet beoefend worden - man en vrouw kunnen elkander niet behulpzaam zijn ter zaligheid. „Het is daarom, dat de gemeente Gods aan diegene, welke met ongelovigen zouden

Ook^ndeze^pvatting van Paulus' woorden heelt Goud de meeste uitleggen.

aaneZWetteÏ a.0 s. 60: ,vs 16 ist fast allgemein als Beweggrund gegen die Ehescheidung getasst worden, bis auf Mey., der mit Recht bemerkt, rf konne

nicht für flui) genommen werden.

7elfs Schnedermann a. a. O ; „Der Vers l.egründet nicht, wie es auf den ersten Bliek scheinen könnte, eine Mahnung zum Aushalten, sonaern im uegente

die ausgesprochene Berechtigung zur Trennung. . ,-oropnicrd

Calvün daarentegen vat deze woorden op als een vermaning tot vereenig;d

blijven? t. a. p.: ..diwjjl dan daar nog eenige hope ... zoo moet zU alles beproeven, eer zij hem verlaat."

Sluiten