Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit al liet aangehaalde zien we duidelijk, dat er in de Broederschap «een vrije liefde werd gepredikt - integendeel het huwelijk

gold als heilig; 't was geen burgerlijke acte, maar een daad des geloofs en het burgerlijke huwelijk was hun niet heilig getloeg\

Dat sommigen in dc broedergemeente wat lichtvaardiger oordeelden, mag geen blaam werpen op den ernst van de leiders.

Na Mullers dood verslapte echter de zedelijke tucht, ja daar kwamen er, die eene sexueele vrijheid gingen verdedigen met een beroep op het zuivere communisme. We kunnen bijna zonder commentaar de correspondentie der broederschap laten spreken.

Het copieboek A : „Eenige brieven enz. betrekkelijk de zaak van Maria Leer c. s. aangaande de algemeenheid der vrouwen begint aldus:

„Den £en Maart 1834 zijn te Zwijndrecht met eene schuit aangekomen Broeder en Zuster Valk en Broeder en Zuster Verdoes, terwijl zij voornemens waren om naar de

Klundert te varen.

Bij hunne aankomst te Zwijndrecht werd hun door Broeder Teunis van den Broek geinformeerd, wat er bestond tusschen Zuster Maria Leer en Broeder Maarten Wulfsen. Hierop is gezamenlijk met onderscheidene Broeders en Zusters te Zwijndrecht op Welgelegen en op Zomerlust wonende, gesproken, en is besloten des avonds vergadering te beleggen, hetwelk dan ook dien ten gevolge

op Zomerlust is geschied.

Toen is ter tafel gebragt, dat Zuster Maria Leer met Broeder Maarten Wulfsen op hunne reis naar de Roer, met het schip, genaamd de Walvisch, een gemeenschappelijk leven, evenals man en vrouw gehouden hadden,

-TT, Ik wliB er hier terloops op, dat in de jaren, waarin onB

i 4at ür» kprkpliike inzegening van het huwelyk onder de zeldzaamheden K™,de Al- we K Kerkvisitatie orcr die jaren nagaan, dan

vinden we telkens de Sekt» = MM, Wen K.rk.ljk .»»g«n.» de, k.«.

.ertèid »" ™t ïteh weerhouden door hel .eerbeeld

voor het is geene gewoonte of het is schaamte, om in eenen toestandf die het huwelijk noodzakeiyk maakt, openlijk voor het oog der gemeente

te verschijnen." (id. 1843)

Knkele voorbeelden geeft het rapport van l»4b.

Te Hendrik-Ido-Ambacht werden in 15 jaar tflds slecht» fl

ingezegend. ,

Te Oud-Bejjerland 6 in 16 jaar.

Te Heinenoord in 11 jaar niet één.

Te Klaaswaal 1 in 16 jaar.

Sluiten