Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geblevene leden van het Genootschap... opgericht bij constitutief reglement, onderteekend te Zwijndrecht 29 Juny 1832.

Dewelke verklaarden bij deze, voorschreven reglement overigens in allen opzichten handhavende, instandhoudende en bevestigende, met elkander als ampliatie of alteratie van dat reglement te hebben bepaald en vastgesteld, dat bij het consecutievelijk overlijden der bovengenoemde comparanten (voor zooverre dezelve tijdens dat overlijden nog met de overige leden te Zwijndrecht verblijf houden en zich niet uit het genootschap verwijderd noch zich daaraan onttrokken hebben, terwijl in geval van verwijdering of onttrekking van het genootschap, zij van hun lidmaatschap vervallen zijn) in dat geval derzelver vrouw of vrouw en kinderen en vrouwskinderen of nakomelingen in de plaats van den overledene bij het Genootschap zullen kunnen blijven, en onder de verplichtingen bij vooraangehaalde reglement bepaald, als deelgenoten worden aangemerkt en zoo lang zij bij het genootschap zijn, ieder hetzelfde genot als de overige deelgenoten zullen hebben, onder deze bepaling, dat bij eventueele ontbinding of scheiding van het genootschap zij gezamenlijk slechts zullen optreden, bij plaatsvervulling en representatie voor den contractant in welker plaats zij zijn opgetreden, en alsdan te zamen die regten zullen uitoeffenen, welke de overledene, indien hij in leven was ten aanzien van dit deelgenootschap zoude hebben uitgeoeffend...

Hier is de eerste stap tot een formeele, wettelijke ontbinding gedaan. De associatie, die bij dit expeditie-contract wordt gevormd, is een wonderlijk gedrocht. Half broederschap, half vennootschap.

Brokstukken van het oude communisme vindt men nog in de bepaling, dat verwijdering of onttrekking een vervallenverklaring van het lidmaatschap en van het recht op de bezittingen medebrengt en in het verlof, dat vrouw en nakomelingschap van den overledene „bij het Genootschap zullen kunnen blijven in hetzelfde genot als de overige deelgenoten."

Daarentegen wordt in beginsel de broederschap omgezet in een vennootschap, de vgf overgeblevene consorten verklaren zich, elk

Sluiten