Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor een vijfde deel, eigenaars van de goederen der broederschap, en ieders erfgenamen treden bij ontbinding slechts te zamen op voor het aandeel van den overledene.

Aan zulk een gedrocht kon men een spoedigen dood voorspellen. Nog geen twee jaren later werd de laatste stap tot ontbinding dan ook gedaan.

„Den 6 Maart 1841! compareerden... Pietje Booy, weduwe Willem Visser, Cornelis Visser, Maria I.eer, Willem van der Kraan en Dirk Ketel ... dewelke, vernietigende en buiten verder effect stellende de bepalingen als ampliatie of alteratie van het constitutief reglement vastgesteld bij acte den 28 Mei 1841, verklaarden bij deze het voorschreven Genootschap te ontbinden .en hunne vereeniging als zoodanig geheel te doen ophouden; en voorts ten gevolge van die ontbinding... te willen overgaan tot de scheiding en verdeeling der baten en lasten van hetzelve, bestaande in het hierachter te omschrijven, waarin ieder der vijf comparanten naar aanleiding van voorschreven constitutief reglement en acte van ampliatie of alteratie daarvan voor een vijfde deel is gerechtigd." (')

De weduwe . van Willem Visser ontving haar aandeel in contanten en trad buiten den kring; de 4 andere consorten bleven voor gemeenschappelijke rekening nog enkele zaken drijven en de goederen der ontbonden broederschap exploiteeren.

De afwikkeling dezer vennootschap valt nu verder buiten ons bestek, het zijn particuliere aangelegenheden geworden.

Of er nog enkele broeders en zusters bij de consorten bleven inwonen, weten we niet — ik veronderstel het niet.

Laat me volstaan niet de mededeeling dat ook de nieuwe vennootschap bij de ,,acte van scheiding" d.d. 20 Nov. 1847 werd ontbonden.

(') De baten waren:

art. 1. Huis, scheepswerf etc. „Welgelegen" gewaardeerd op 1 7782

Huis en erf te Meerdervoort , f

Art. 2. Een nieuwe poonschuit f 1900

Art. 3. Actieve vorderingen en kontanten f 4846.12

Samen 115228.12

Lasten.

art. 1. hypothecaire inschrijving ' 1060

art. 2. de schulden des genootschap» t 1404.40

te zamen t 2454.40 Ieder der Ti laatstovorgeblereue consorten kon dus na d»ze ontbinding op ruim f2500 rekenen.

Sluiten